دولتنبایدجورموسسههای غیرمجازرا بکشد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

سالهاس//ت نظ//ام بانکی کش//ور با یک معضل اساس//ی و یک بیم//اری مزمن به نام نهادهای پولی غیرمجاز دس//تبهگریبان است که بیانضباطی و اخالل ناشی از فعالیت آنها، منبع تهدید جدی و آسیب بهنظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. با وجود اینکه براساس ماده ۰۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاس//ت پولی و اعتباری، بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگون//ه تغییرات در نهادهای پول//ی و اعتباری فقط با مجوز این بانک میسر است، اما در 3 دهه گذشته تعداد زیادی از موسس//هها با دریافت مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تش//کیل و بهموازات ش//بکه بانکی، مانند ی//ک بانک تمامعیار برخالف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساس//نامه خود به فعالیت گس//ترده پولی و بانکی مش//غول ش//دند و مشکالت زیادی را به وجود آوردند.

صفحه2 مجیدرضا حریری

صفحه4 علی صادقین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.