رویداد میمیرد، اما پوسترها زنده میمانند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

عل/ی‌ رج/ب‌زاده-‌ کارش/ناس‌ و‌ مج/ری‌ برگزاری‌ ارتباط مفهومی با مخاط//ب را دارد؛ این موضوع در جوام//ع بینالملل//ی باعث ایج//اد رقابتهای جهانی ش//ده است. بر همین اساس امیدواریم در ایران هم این اتفاق رخ دهد تا فعاالن صنعت نمایش//گاهی به س//وی طراحی پوسترهای نمایشگاهی قویتر، گام بردارند. تجربه برگزاری رویدادهایی مانند استالکس نشان داد که میتوان در صنعت نمایشگاهی گامی اثرگذار برداشت. در ای//ن نمایش//گاه فضایی ح//دود ۰۴ تا ۰۵ متر به عکسهای نمایش//گاهی در دو س//ال گذش//ته اختصاص یافت که اتفاقا با اس//تقبال بس//یار خوبی از سوی مخاطبان روبهرو ش//د. بنابراین معتقدم برپایی رویدادی مستقل برای پوسترهای نمایشگاهی عالوه بر استقبال خوب مخاطبان، باعث توجه بیشتر به بحث پوسترهای نمایشگاهی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.