روابط رو به رشد مستمر ایران و چین

Tejarat Daily - - صفحه اول -

م//ا با کش//ور چی//ن در ۰3 سال گذشته همیشه رابطه رو به رشدی داش//تیم، به نحوی که تجارت دو کش//ور در سال ۷۱۰2 میالدی نسبت به سال ۶۱۰2 می//الدی با رش//د ۶3 درصدی ثبت ش//د ک//ه اتفاقا از این رقم، ح//دود ۵2 درصد مربوط ب//ه خریدهای چین از ایران و فقط ۱۱ درصد مربوط به فروش چین ب//ه ایران بوده اس//ت. در واقع صادرات ما به چین رش//د بیشتری نس//بت به واردات از این کشور داشته و این موضوع بیانگر این اس//ت که رابطه دو کش//ور رو به رش//د است.

چین بزرگترین خریدار نفت ماست، به نحوی که بیش از یکپنجم مجموع نفت صادراتی ما به چین میرود و ح//دود یکچهارم صادرات غیرنفتی ایران نیز متعلق به چین است. در نتیجه نمیتوان چنین ش//ریکی را باب//ت اختاللهایی ک//ه در رابطه ایجاد میش//ود، بهراحتی زیر س//وال برد. چین ش//ریکی است که به تنهایی ۵2 درصد مبادالت خارجی ما را برعهده دارد. این در حالی است که چندی پیش نیز اظهاراتی از نایبرییس ات//اق بازرگانی ایران درباره تجربه ش//خصیاش در چین منتش//ر شد که باعث ایجاد چالشی نسبت به روابط ایران و چین شد، اما واقعیت چیز دیگری اس//ت و این مسائل را نباید به کل تعمیم داد.

مجم//وع تجارت ای//ران با دنیا با احتس//اب نفت حدود ۰۴۱ میلیارد دالر اس//ت که ۰۴ میلیارد دالر آن متعلق به روابط با چین اس//ت، در نتیجه روابط خوبی با چین داش//ته و داریم. درباره مش//کلی که چندی پیش برای حسابهای ایرانیان در چین رخ داد نیز باید گفت هرچند ما منکر آن نمیشویم که مشکلی ایجاد شده، اما آیا ما با دیگر کشورها ارتباط بانک//ی اینچنینی داریم؟ خیر؛ اگ//ر هم وجود دارد، محدود به چند کش//ور است که البته بهترین رابطه بانکی را با چین داریم.

دشمن ما و کشوری که با آن در تعارض هستیم، ب//ه دالیل مختل//ف محدودیتهایی ب//رای ما وضع ک//رده و با توجه به اش//کاالتی که در نظام بانکی ما وجود داشته، س//ازمانهای ناظر بینالمللی به همه دنی//ا اعالم میکنند که بای//د محدودیتهایی برای ایران قائل باش//ند. در نتیج//ه بانکهای چینی هم که در ح//ال حاضر از ۰۱ بانک مطرح دنیا، ۴ بانک آن چینی هس//تند، مجبورند ب//رای اینکه مبادالت خ//ود با دیگر کش//ورهای دنیا را از دس//ت ندهند، محددیتهای//ی که اعالم ش//ده را اعم//ال کنند و به عنوان نمونه حس//اب ایرانیه//ا را میبندند. مگر در کش//ورهای دیگر اصال حس//اب ب//رای ایران باز میکنن//د؟ ام//ا چین این کار را کرده اس//ت و حاال به هر دلیلی که حل ش//ده، ۰۱ درصد حسابها را بس//ته است. این در حالی اس//ت که اخباری مبنی بر گش//ایش حس//ابها از دفات//ر نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در چین شنیدهایم؛ سفارت ایران در پکن موضوع را در س//طح کالن با مقامات تصمیمگیر چی//ن حل کردهاند، اما ب//ا صدها هزار ش//عبه بانکی، تا این بخشنامه در همه شعبهها اجرا ش//ود، ممکن است با اش//کاالتی روبهرو باشیم، اما در س//طح کالن اعالم کردند که موضوع رفع ش//ده اس//ت. ضمن اینکه گزارشهای دفاتر نمایندگی ما در شانگهای حاکی از این است که بانکهای چینی مانند بانک کش//اورزی که بیش//تری گالیه را از این بانک داشتیم، حسابها را دوباره باز کردهاند.

به هر حال ما نیز این آمادگی را در اتاق بازرگانی ای//ران و چین داریم که مش//کل هر ایرانی را که در چین با مس//تندات موجه قانون//ی زندگی یا تجارت میکند، اما ب//ه دالیل غیرقانونی حس//ابهایش را بستهاند، پیگیری و حل کنیم.

معتقد هس//تیم، اگر ف//ردی مانند من، این حق و ش//انس را دارد که رسانهها به او مراجعه میکنند و دیدگاهش را جویا میش//وند، به طور قطع به دلیل شخصی نیست، بلکه به خاطر موقعیتی است که در اجتماع به وی داده شده است.

بنابراین تمام افرادی که اظهار نظر میکنند، باید بدانند که اگر مس//ئول هس//تند، پ//س باید دیدگاه مسئوالنهتری نس//بت به عوام مطرح کنند. به طور قطع، در شرایط کنونی ارتباطات ما با دنیا، بسیاری از مسائل را بهتر است قبل از اینکه رسانهای شود، از کانالهای دیپلماتیک پیگیری کنیم و اگر به نتیجه نرس//ید و الزم به فشار افکار عمومی بود، موضوع را رسانهای کنیم.

مجیدرضا حریری نایبرییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.