رد‹ادعای‹واردات۰1‹هزار‹گوشی‹آیفون

Tejarat Daily - - صفحه اول -

معاون نظارت بر کاالهای س//رمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه طرح ثبت گوشیهای تلفن همراه (رجیس//تری) طرحی ملی بوده اس//ت، گفت: این ط//رح با هدف س//اماندهی بازار گوش//یهای تلفن همراه و مبارزه با قاچاق این کاال در س//طح کش//ور اجرایی ش//ده و بعد از اج//رای آن رصد و پایش در بخش تامین و قیمت گوشی تلفن همراه به صورت جدی توسط دس//تگاههای نظارتی به طور مستمر در حال انجام است. این در حالی است که تا قبل از اجرای این طرح، بیش از ۰9 درصد از طریق قاچاق وارد کشور میشد.

ب//ه گ//زارش روابط عموم//ی س//ازمان حمایت، وحید منایی با اش//اره به اظه//ارات رییس اتحادیه صن//ف فناوران رایانه تهران مبنی بر اینکه تغییرات افزایش//ی قیمت گوشی تلفن همراه ناشی از اجرای ای//ن طرح اس//ت، افزود: ایجاد تغیی//رات جزئی در قیم//ت برخی گوش//یها تحت تاثی//ر افزایشهای اخی//ر نرخ ارز و تغیی//ر ارز از مبادلهای به متقاضی برای واردات گوش//ی بوده و بنابراین در این زمینه کمتری//ن تاثیر را از محل اجرای طرح رجیس//تری داشته است.

وی درب//اره نحوه صدور مجوز برای ش//رکتهای واردکنن//ده اظهار ک//رد: تا ابت//دای دی ۶9 تعداد ۴۴ ش//رکت کوچ//ک و ب//زرگ ب//ا توامندیهای متف//اوت مال//ی و نیز حس//ب دریافت مس//تندات الزم و بررس//یهای میدان//ی به عم//ل آمده پس از اح//راز توانمندی در ارائه خدمات پس از فروش در بخش گوشیهای تلفن همراه مجوز واردات دریافت کردهاند که البته به نوعی موید وجود رقابت کامل و نبود انحصار در این زمینه است.

منایی افزود: در ضمن اجرای طرح رجیستری با برنامه و در زمانبندی مش//خص و با نظارت کمیته راهب//ری مرب//وط زیر نظ//ر وزارت ارتباطات و با در نظر گرفتن منافع مصرفکنندگان در حال پیگیری اس//ت. به گفته این مقام مسئول، شرکت بازرگانی بینالملل//ی تامی//ن اجتماعی که در خرداد س//ال جاری موفق به دریافت مجوز واردات گوش//ی تلفن همراه شده، یک شرکت تخصصی بازرگانی بوده که در حوزههای مختلف بازرگانی فعالیت داشته و هیچ منع قانونی برای فعالیت بازرگانی آن وجود نداشته و با خدمات س//یب طالیی هوشمند تاکنون ۵ هزار گوش//ی وارد کش//ور کرده که در مقایس//ه با حجم واردات کمتر از ۵/2 درصد را شامل میشود. معاون نظارت بر کاالهای س//رمایهای و خدمات س//ازمان حمایت، همچنین ادعای مطرحشده ازسوی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران مبنی بر واردات ۰۱ هزار گوش//ی آیفون توسط ش//رکت یادشده را مورد تایید این سازمان ندانست و خالف واقع اعالم ک//رد. منایی با اعالم اینکه فهرس//ت ش//رکتهای دارای مجوز از جمله این شرکت ماههاست در سایت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطالعرس//انی عمومی ش//ده، تصریح کرد: اینکه در این مقطع زمانی و پس از اجرای طرح رجیس//تری چنی//ن موضوعاتی از ناحی//ه برخی مخالفان طرح، مطرح ش//ده، جای تامل دارد و شائبه ضربه زدن به طرح را تقویت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.