خروج حریم چغازنبیل و هفتتپه از منطقه آزاد شوش

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ریی//س س//ازمان میراثفرهنگ//ی در نام//های ب//ه مع//اون اول رییسجمه//وری خواس//تار خارج ش//دن آثار جهانی چغازنبیل و هفتتپه از حریم منطقه آزاد ش//وش شد.بهگزارش «گسترشتجارت» به نقل از مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری، در متن نامه علیاصغر مونسان، معاون رییسجمهوری و رییس س//ازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری به اس//حاق جهانگیری معاوناول رییسجمهوری که در تاریخ ۲ بهمن ۶9 ارس//ال شد، ب//ر اهمیت چغازنبیل و هفتتپه تاکید و عنوان کرد ای//ن آثار ثبت ملی و ثبت جهانی در یونس//کو شدهاند. وی در این نامه تصریح کرد: «زیگورات چغازنبیل شوش» یکی از ۳ اثر ایرانی اس//ت که همزمان با تختجمشید و میدان نقش جهان برای نخستین بار در س//ال ۸۵۳۱ خورش//یدی بهعنوان اولین اثر ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو با ش//ماره ۳۱۱ ثبت ش//ده است. این اثر نزد جامعه بینالمللی دارای ارزش استثنائی و جهانی بود و خاورشناس//ان، چغازنبیل را نخستین ساختمان مذهبی ایران میدانند. همچنی//ن محوطه تاریخی «هفتتپه» در ۱۲ اردیبهش//ت ۵۶۳۱ در فهرس//ت آثار ملی به ثبت رس//یده اس//ت. او با تاکید ب//ر اینکه هیات وزی//ران در مصوبه ۴۲ دی ۶9 محدوده منطقه ویژه اقتصادی ش//وش به وس//عت ۰۰۳ هکتار را تصویب کرد، افزود: ش//رکت کشت و صنعت هفتتپه را مسئول ساختوساز پروژههای این منطقه تعیین کرده و نگرانیهایی را نزد افکار عمومی بهویژه س//ازمانهای مردمنهاد، کارشناسان و دوس//تداران میراثفرهنگی ایجاد کرده که با گس//ترش و توسعه فعالیتهای منطقه آزاد، عرص//ه و حریم میراث جهان//ی چغازنبیل و محوطه تاری//خ هفتتپه در معرض تهدید، تخریب، خطر [قرار گیرد] و درنهایت از فهرس//ت جهانی خارج ش//ود. مونسان در این نامه با اش//اره به اینکه س//ازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری، تنها متولی صیانت از میراث ارزش//مند تاریخیفرهنگی کشور حسیاستها و بیمهای پیش رو را درک کرده، بر همکاری مس//تمر و اخذ اس//تعالمهای الزم ازسوی سازمان مس//ئول (شرکت کش//ت و صنعت نیش//کر هفتتپه) بهویژه در عرصه و حریم میراث جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی هفتتپه از این سازمان (ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری استان خوزس//تان) تاکید کرد.همچنین در نامه وی ذکر ش//ده اس//ت که برابر آییننامه بند (ج) ماده ۴۱۱ قانون برنامه چهارم توس//عه، که در ۱۱ مرداد ۴۸ به تصویب هیات وزیران رس//یده اس//ت، شناس//ایی و مستندسازی آثار فرهنگیتاریخی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح ازسوی دستگاه مجری و با نظارت و تایید سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری است و در بخشنامه مورخ ۳ اسفند ۲۸۳۱ تاکید دارد که تمام وزارتخانهها، موسسات و سازمانهای دولتی موظفند پیش از اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و در مرحله امکانس//نجی و مکانیابی نسبت به انجام مطالعات تاریخیفرهنگی اقدام کنند و در طراحی و مکانیابی نتایج مطالعات یادش//ده را رعایت کنند. همچنین در ردیف (۱) بند ال//ف ماده (۰۰۱) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تهیه و الحاق پیوس//ت تخصصی میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردش//گری برای همه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده (۳) قانون تش//کیل سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مصوب ۳ دی ۲۸۳۱ برای تطبیق با اهداف و وظایف س//ازمان مذکور در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری تاکید دارد. او مخالفت خود را ا از انجام هرگونه ساختوساز در عرصه حریم میراث جهانی چغازنبیل و محوطه باستانی هفتتپه اعالم کرد. مونسان در این نامه از هیات دولت درخواس//ت کرد که برای پاس//داری و حفاظت از این آثار ارزشمند جهانی و پیش//گیری از اتفاقات ناخوشایند و بازتاب منفی در نزد افکار عمومی، نسبت به بازنگری و اصالح نقش//ه ۰۰۳ هکتاری منطقه آزاد شوش که بخش بزرگی از عرصه و حریم تاریخی و محوطههای باس//تانی ش//وش بهویژه چغازنبیل و هفتتپه را در بر میگیرد، اقدام کرده و این دو اثر و عرصه و حریم آن را از محدوده خارج کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.