«ویپاریس» آینده مدرن نمایشگاهی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

وقت��ی صحب��ت از رویداده��ای س��امتمحور به میان میآید پیش از هر موضوع��ی رویداده��ای تجهیزات پزشکی خودنمایی میکند . رویدادهایی ک �� ه ه �� م فرصت �� ی ب �� رای عرضاندام تولیدکنن �� دگان داخل �� ی و خارج �� ی و افزای �� ش قرارداده �� ای بینالملل �� ی و بازارهای فروش اس ��ت و هم راهی برای توس�� عه گردشگری سامت کش��ورهای برگزارکننده و ش��رکتکننده به شمار میآید . بررس �� ی رویدادهای س �� امتمحور منطقه نش �� ان میدهد دو نمایش��گاه عربهل��ث و ایرانهلث به ترتیب در جایگاه نخس��تین و دومین رویدادهای سامتمحور منطقه قرار گرفتهاند . ‹ ‹ مه ‹ مترین‹ تجهیزات ‹ پزشکی ‹ آسیا

نمایش �� گاه تجهیزات پزشکی دوبی ( عربهلث ) بزرگترین نمایش��گاه و کنگره در خاورمیانه و دومین نمایشگاه بزرگ پزشکی در جهان است. در حقیقت هیچ عرصه مهم دیگری برای بازار تجهی��زات و مراقبتهای پزش��کی همچون این نمایشگاه در جهان وجود ندارد که بتوان هم در آن آموخت، هم س��ایر بازرگانان و فعاالن را ماقات کرد و هم به تجارت پرداخت .

نمایش��گاه تجهی��زات پزش��کی دوب��ی برگزارکننده ۹۱کنگره برای فعاالن در عرصه پزش �� کی اس �� ت و چه �� ل و دومی �� ن دوره آن بهمن امس��ال برگزار میشود. کنگره پزشکی و س��امت دوبی به ارائه بهتری��ن و باالترین کیفیت آموزش مداوم به متخصصان پزشکی در منطقه شهرت دارد.

نمایش��گاه تجهی��زات پزش��کی دوب��ی ( عربهلث) بزرگترین نمایش �� گاه و کنگره در خاورمیانه و دومین نمایش��گاه بزرگ پزشکی جه �� ان اس �� ت . در حقیقت هی �� چ عرصه مهم دیگ �� ری برای بازار « تجهی �� زات و مراقبتهای پزش�� کی » همچون این نمایش �� گاه در جهان وج��ود ندارد که بتوان هم در آن آموخت، هم س��ایر بازرگانان و فعاالن را ماقات کرد و هم به تجارت پرداخت.

بازدیدکنندگان این نمایش��گاه میتوانند با پیشگامان این صنعت جهانی در سازمانهای منطق �� های و بینالملل �� ی در بی �� ش از 4 روز ماق �� ات کنن �� د و از ارائه طیف گس �� تردهای از محصوالت و خدمات بهطور همزمان بهره ببرند.

در دوره گذش��ته، بیش از 4هزارتولیدکننده، توزیعکننده و ش��رکت خدمات��ی مرتب��ط، نوینتری��ن فناوریه��ا ابداعاتشان و شیوه بهرهبرداری از آنها را در معرض نمایش گذاشتند. از جمله محصوالت و خدماتی که تولیدکنندگان و توزیعکنن��دگان در معرض نمایش قرار میدهند، میتوان به محصوالت تجهیزات پزش �� کی، تجهیزات آزمایش �� گاهی، تجهی �� زات تش �� خیص طب �� ی، فناوریه �� ای فیزیوتراپی و ارتوپدی، کاالها و لوازم مصرفی بیمارس��تانها، محصوالت و خدمات جراحی فن��اوری اطاعات و ارتباطات در مراقبتهای بهداش �� تی، مدیری �� ت تس �� هیات، خدم �� ات پزش �� کی، رادیولوژی، خدمات مش �� اورهای در مراقبتهای بهداشتی، اشاره کرد.

گفت �� ه میش �� ود در نمایش �� گاه تجهی �� زات پزش��کی دوبی افرون ب ��ر ۰۰۰۳۱ نماینده از سراس �� ر جهان حض �� ور مییابند . س �� خنرانان بینالمللی در همایشها طیف گس��تردهای از حوزههای پزشکی را پوشش میدهند.

بیش از 4 هزار ش �� رکت در این نمایش ��گاه آخری��ن فناوریه��ای خ��ود را ب��رای ش �� رکتکنندگان متخص �� ص در این حوزه از ۳۶۱ کشور جهان به نمایش میگذارند. هدف از این گردهمایی برگزاری نشستهایی میان بازرگانان حوزه پزشکی و سامت و مشتریان و برقراری ارتباط با هم��کاران و رقبای فعال است . ‹‹‹ بیست ‹ و ‹ یک ‹ سال ‹ با ‹ ایرا ‹ نهلث

ایرانهل �� ث نی �� ز که ای �� ن روزه �� ا بیس �� تویکمین دوره برپایی خود را پش �� ت س �� ر میگ �� ذارد، پ �� س از عربهلث بهعنوان دومین رخداد بزرگ در حوزه تجهیزات پزش��کی، دندانپزش �� کی، آزمایش �� گاهی، دارویی و خدمات سامت در منطقه شناخته میشود.

ای ��ن رویداد که از ۹۲خرداد آغاز ش��ده و ت��ا یکم تیر در س��ایت تهران برپاس��ت، به رسم هر س��ال ازسوی شرکت س �� هامی نمایش �� گاههای بینالمللی جمهوری اس �� امی ای �� ران و در ۸س �� الن در فضای �� ی به مجم �� وع بی �� ش از ‪4 ۱‬ هزار مترمرب �� ع در حال برگ �� زاری اس �� ت و میزب �� ان ع �� ده زی �� ادی از تولیدکنن��دگان، مخاطب��ان، فع��االن و عاقهمندان صنعت پزشکی جهان شده است.

نگاه �� ی ب �� ه چگونگ �� ی برپایی نمایش �� گاه بینالملل �� ی پزش �� کی، دندانپزش �� کی، دارویی و آزمایش �� گاهی نش �� ان میده �� د نمایش �� گاه بینالمللی پزش �� کی، دندانپزش �� کی، دارویی و آزمایش��گاهی، ایرانهلث که هر سال با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میش �� ود، س ��االنه میزبان بی �� ش از ۰۲ هزار بازدیدکننده است .

در ای��ن رویداد کاالهایی از جمله تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و خدمات س �� امت ازس �� وی ‪4 ۰‬ ۳ش �� رکت داخل �� ی و ۳۵۱شرکت خارجی به نمایش در آمده است. براس��اس آمار ش��رکتهای حاضر در این رویداد از ۷کشور آلمان، تایوان، ترکیه، چین، س��وئیس، هند و کرهجنوبی به تهران آمدهاند و س��عی دارند با معرفی دس��تاوردهای خود راه �� ی برای افزایش گس �� تره بازارهای فروش خود و امضای قراردادهای بینالمللی جدید باز کنند.

مهمترین هدف این رویداد این است که فرصتی را فراهم آورد ت��ا فعاالن این حوزه بتوانند ارتب��اط بهتری با مدیران بیمارس��تانها و مراکز درمانی در سطح کشور برقرار کنند. همچنی �� ن ش �� رکت در نشس �� تهای تجاری و همایشه��ا و برنامههای جانب��ی، میتواند ع �� اوه ب �� ر ارتق �� ای س �� طح دان �� ش و آگاهی تولیدکنندگان و پژوهش �� گران، بستر مناسبی جهت آش �� نایی، تعامل و توس �� عه ش �� رکتها فراهم آورد. به نمایش گذاشتن توانمندیهای صنعت سامت ایران، رونمایی از فناوریهای روز جهان، ارتقای گردشگری درمان، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان نخبه و ارتباط با مراکز درمانی و آموزش��ی، از جمله اهداف مدنظر برای برگزاری نمایشگاه است. ‹‹ سخن ‹ پایانی

ساالنه رویدادهای سامتی محور گوناگونی در ایران و سایر کشورهای منطقه برپا میشود اما هنوز هیچیک نتوانس��ته جایگاه عربهلث و ایران هلث را تصاحب کند. به نظر میرسد سابقه طوالنی برگزاری این دو رویداد در کنار موقعی �� ت جغرافیایی ای �� ران و امارات متحده عربی در منطقه مهمترین عامل و انگیزه برای شرکتکنندگان آنها است. بر همین اس��اس هم هر س��ال صدها نماین��ده داخلی و خارجی و فعال بازار صنایع پزشکی با حضور در رویدادهای عربهلث و ایران هلث س��عی میکنند راهی برای توس��عه بازارهای فروش خود و یافتن ش��ریکان تجاری جدید ایجاد کنند .

ش��هر پاریس در فهرست هر گردش��گر در هر جای جه �� ان در اولویت نخس �� ت قرار دارد . ب �� ه همین دلیل هم انجمن مرکزی پاریس برای جذب مخاطب بیشتر، برنامههایی در نظر دارد.

ازس��وی دیگر با توجه به استقرار دفتر اصلی انجمن جهان �� ی صنعت نمایش �� گاهی در این ش �� هر و ش �� هرت همیش �� گیاش برای جذابیتهای گوناگون، مس �� ئوالن این ش �� هر احس �� اس میکردند بای �� د کاری برای تغییر ظاهر نمایشگاههای پاریس انجام دهند.

ب �� ه گزارش « گس �� ترشنیوز » ، ه �� ر چن �� د پاریس در سالهای گذش��ته با ایجاد و تاس��یس ساختمانهای جدید در زمینه برگزاری نمایش��گاه، از سراسر اروپای مرکزی س �� بقت گرفته بود، اما خبر تاس �� یس س �� ایت نمایش �� گاهی جدید با وس ��عت ۲۷ ه �� زار مترمربع که بخشی از پروژه مدرنیزه کردن نمایشگاه پاریس است، امیدها را نس��بت به رشد هرچه بیشتر این شهر بیشتر کرد .

به طور متوسط ساالنه بیش از ۰۰۶۱رویداد از جمله ‪4 ۰۰‬رویداد تجاری در پاریس برگزار میش��ود. حاال با راهاندازی مرکز نمایش��گاهی جدید قرار است موقعیت نمایشگاهی پاریس در جهان تقویت شود.

براس��اس نقشههای ترسیم شده موقعیت جغرافیایی این سایت در ۵۱دقیقهای برج ایفل قراردارد.

دیوی �� د کلین �� گ، رییس ات �� اق بازرگان �� ی و صنایع منطقهای پاریس میگوید: این مرکز نمایش��گاهی یک بار بازس��ازی و دوباره طراحی ش��ده و به نظر میرسد قرار اس��ت هویت جدیدی برای شهر پاریس به ارمغان بی��اورد. پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که راهاندازی این مرکز نمایشگاهی که «وی پاریس» نام دارد، باعث جذب ۵/۵میلیارد یورو سرمایه در منطقه خواهد شد و همچنین بیش از ۰۲میلیارد یورو به گردش نقدینگی ب �� رای غرف �� هداران اضافه میکند . مهمتری �� ن نکته این جذب س �� رمایه آن اس �� ت که این مجموعه قرار اس �� ت با س��رمایه ش��خصی و بدون هیچ کمک مالی عمومی ازس �� وی مسئوالن ش �� هر پاریس راهاندازی شود . هدف این مرکز نمایشگاهی میزبانی از ۵۷رویداد بزرگ است و قرار است تا ۵س��ال آینده به بهرهبرداری برسد و به پاریس در توسعه بازارهای گردشگری کمک کند.

اهمیت راهاندازی این مرکز نمایشگاهی وقتی بیشتر میشود که میبینیم مسابقات المپیک ‪۲۰۲ 4‬پاریس نیز در راه اس��ت و این یعنی نمایشگاه جدید قرار است بهزودی توجه تمام جهان را بهسوی خود جلب کند.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی دوبی ( عربهلث ) بزرگترین نمایشگاه و کنگره در خاورمیانه و دومین نمایشگاه بزرگ پزشکی در جهان است ۳۵۱شرکت

خارجی از ۷کشور آلمان تایوان، ترکیه چین، سوئیس هند و کرهجنوبی برای حضور در نمایشگاه ایرانهلث به تهران آمدهاند

سارا ‌ رشاد ‌ یزاده روزنام ‌ هنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.