نوآوری و بازاریابی کلید نجات تولید

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ام �� روز برنده �� ای ب �� زرگ جه �� ان در حال پیش �� یگرفتن از یکدیگر ب��ا تولیدات نوآورانه در ی �� ک بازار بهش �� دت رقابتی هس �� تند و بازاریاب ��ی بهعنوان کلید کس �� ب اطمین �� ان تمامی محصوالت میتواند در کنار این نوآوریها، نیازهای مشتریان را که به س �� رعت در ح �� ال تغییر اس �� ت، برطرف کن �� د؛ بنابراین شیوه توسعه محصوالت جدید ازسوی ش��رکتها تا حد زیادی وابسته به ساختار و جایگاه بازاریابی در مس �� یر نوآوری آنهاست. بازاریابی بهعنوان استراتژی تعیین مسیر حرکت برای فروش محصوالت باید با اعمال رویکردهای جدید و نوآورانه، ش��یوه تفکر و رفتار تولیدکنن��دگان را تغییر داده و در مس �� یر حل مش �� کل فروش و حت �� ی رکود فروش محص �� ول گام ب �� ردارد . نوآوری از جای �� گاه مهمی در بخش بازاریابی هر س��ازمانی برخوردار است و وقتی مس �� ئولیت بازاریابی در نقاط گوناگون س �� ازمان قرار بگی �� رد، اف �� راد در هر ح �� وزهای از تولی �� د، فروش یا بازاریابی که مشغول به کار باشند، کمکم به این باور میرس �� ند که مس �� ئولیت نوآوری میتواند بخشی از فعالیت آنها باشد و برای تحقق بخشیدن به نوآوری، تشکیل گروههای چندتخصصی که سعی در تسریع بخش��یدن به نوآوری در سازمان را دارند، الزم است. این بدان معناست که مسئولیت بازاریابی در حقیقت زندگی بخش �� یدن ب �� ه نوآوری از موض �� ع تجربههای مصرفکننده اس �� ت . الزم اس �� ت گروههای نوآوری از واحدهای دیگر س��ازمان و بهنوعی از وظایف روزمره مس �� تقل باش �� ند تا فض �� ای الزم را ب �� رای تمرکز بر فرصتهای بزرگتر برای دس��تهبندی و رشد شرکت در اختیار داش �� ته باش �� ند . با این ح �� ال، همچنانکه این گروهها از مرحله تولید ایده تا توس��عه محصول، تجاریس��ازی و اجرا پیش میروند، الزم اس��ت این فرآیند در قالب فعالیتهای گروههای تجاری، چرخه تقاض ��ا، برند و عملیات ادغام ش ��ود تا اطمینان یابند ایدههای هوشمندانه خود را در قالب برنامه رونمایی معتبر و تجاری که رواج دهنده موفقیت دائمی است، ب �� ه کار میگیرند . ای �� ن تغییرات چنان ش �� گرفی در کس��ب و کار ما ایجاد میکند که در واقع س��بب به وجود آمدن نوآوریهای خردهپا تا نوآوریهای بزرگ میش��ود و گروه بازاریابی با حمایت از این نوآورانهها و گ��روه تولید با حفظ و عملی��ات تولیدات نوآورانه، موجب افزایش سرعت عملکرد کسبوکار میشوند. آنتونیو لوسیو، مدیر بازاریابی جهانی و مدیر ارتباطات ش��رکت اچپی، در اینباره معتقد اس��ت که نوآوری گزینهای جانبی پیشروی بازاریابان نیس��ت، نوآوری باید ش��یوه تفکر و رفتار بازاریابان باشد. تا زمانی که در واقعیت به این مس��ئله اذعان کنیم، نوآوری را از دیگر حوزههای مسئولیت خود تفکیک کرده و آن را بدون ایجاد تغییرات فرهنگی مورد نیاز برای کس��ب موفقیت، به گروه متفاوتی از افراد محول میکنیم.

حمیدرضا یعقوبیآوینی کارشناس کسبوکار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.