پرونده ابهامات «بسته حمایتی صادرات» بسته خواهد شد؟

تصویب ‹مشو ‹ قهای‹جدید ‹صادراتی ‹سال ‹97

Tejarat Daily - - صفحه اول -

پ��س از خ��روج امری��کا از برج��ام بهطور حت��م توجه به صادرات غیرنفتی در بخشهای گوناگ �� ون از جمل �� ه تغیی �� ر در گروهه �� ای کاالی �� ی، خدمات �� ی تولی��دی و صادراتی و توجه به بازاره �� ای هدف جه �� ت عرضه این کااله��ا میتواند اثرگذاری قاب��ل توجهی بر ش��رایط فعلی اقتصاد ایران داش��ته باشد .

ص �� ادرات غیرنفتی بر پای �� ه کارنامه عملکرد تجارت خارج �� ی در س �� ال ۶۹۳۱ نس �� بت به س �� ال ۵۹۳۱، با ۶۵ / ۶درص �� د افزایش به حدود ۷۴میلیارد دالر رس �� ید و ای �� ن درحال �� ی اس �� ت ک �� ه در س �� ال ۵۹۳۱ رقمی مع��ادل ۴۴میلیارد و ۲۴میلیون دالر کاال صادر ش��ده بود . ۲سال است از پرداخت مشوقهای صادراتی و بسته حمایتی غیرنفتیها صحبت میشود اما نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.

س �� ال۵۹ فق �� ط 0 ۵میلی �� ارد تومان پرداخت ش �� د و دیگر مبلغی ازس��وی سازمان توس��عهتجارت دریافت نشد .

س��ال۶۹ هم به جای اینکه اوضاع بهتر ش��ود، بدتر ش��د و یک ریال هم برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نش��د؛ قرار بود هزارمیلی��ارد تومان پرداخت ش��ود اما به 00۴میلیارد تومان و بعد به 00۲میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به صفر رسید.

امس��ال نیز قرار است 00۳۱میلیارد تومان پرداخت شود که باید منتظر ماند و دید در ۹ ماه باقیمانده سال چه گلی بر س��ر صادرات غیرنفتی کش��ور زده خواهد ش��د زیرا در همین ۳م��اه نیز ریالی پرداخت نش��ده است . این در حالی اس��ت که براس��اس قانون باید بخشی از ای��ن منابع از محل افزای��ش یکدرصدی نرخ موثر تعرف��ه برخی اق��ام وارداتی به ج��زو دارو و کاالهای اساس��ی تامین شود که هنوز هم س��ازمان مدیریت و برنامهریزی ابهاماتی در این زمینه دارد و نتیجه نهایی حاصل نشده است. ‹ ‹ پرداخت ‹ مستقیم ‹ مشو ‹ قها‹ نداریم ‹

وزی �� ر صنعت، معدن و تجارت گفت : تصویب بس �� ته حمای��ت از ص��ادرات غیرنفتی گام مهم��ی در جهت اجرای��ی کردن برنامههای دولت با هدف تحقق اهداف از پیش تعیینشده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش ۱۲درصدی ساالنه صادرات است.

به گزارش ش �� اتا، محمد ش �� ریعتمداری افزود : توجه به ش��رایط جدید اقتصادی کش��ور و اثرگذاری آن بر صادرات غیرنفتی در بخشهای گوناگون اعم از تغییر در گروهه��ای کاالیی و خدمات��ی صادراتی و بازارهای ه �� دف از جمله نقاط قوت بس �� ته حمایتی امس �� ال در مقایسه با بس��تههای حمایتی سالهای گذشته است و توجه ب��ه هدفگذاریهای میزان صادرات درس��ال ۷۹۳۱ در حوزههای کاالیی- خدماتی و کشوری حائز اهمیت خواهد بود.

وی با اش��اره به م��وارد درج ش��ده در قانون بودجه س��ال ۷۹ کش��ور برای حمایت از صادرات غیرنفتی و در نظ��ر گرفتن ۳۱هزار میلیارد ری��ال برای پرداخت مش��وقهای صادراتی، تصریح کرد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسامی و دیدگاه واحد درباره حمایت از صادرات غیرنفتی بهعنوان پیشران توسعه همهجانبه کشور دارای اهمیت است.

وزی �� ر صنعت، معدن و تجارت پرداخت مش �� وقهای غیرمس �� تقیم را اولوی �� ت اصل �� ی بس �� ته حمای �� ت از صادرات غیرنفتی دانس�� ت و با اش��اره ب ��ه تجربههای س �� الهای گذش �� ته درب �� اره پرداخت جوایز مس �� تقیم و به �� رهوری پایی �� ن اینگونه پرداخته �� ا و همچنین مش �� کات مترت �� ب ب �� ه پرداخ �� ت جوای �� ز یادش �� ده، جوای �� ز و پرداخته �� ای مس �� تقیم را فق �� ط در حوزه ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی دانس��ته و دیگر پرداختها را از نوع مش��وقهای غیرمستقیم توصیف کرد . ‹ ‹ فعالی ‹ تهای‹9‹ گانه ‹

ش��ریعتمداری به فعالیتهای ۹گانه درج ش��ده در بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی بهمنظور پرداخت مشوقهای صادراتی اشاره کرد و گفت: این فعالیتها شامل حضور در نمایشگاههای بینالمللی معتبر خارج از کش��ور و نمایش��گاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصوالت صادرات �� ی ایران �� ی در بازارهای ه �� دف، پرداخت یارانه س �� ود تس �� هیات صادرکنن �� دگان و نظام لجس �� تیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازس��ازی و نوس��ازی آنها (در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای)، کمک ب��ه تبلیغات، بازاریابی، اطاعرس��انی آموزش و فرهنگس��ازی در حوزه ص�� ادرات، پرداخت مش��وق صادرات��ی به کاال و خدمات ب��ا اولویت خدمات فنی و مهندس��ی اولویتدار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخش��ی از هزینههای ثبت نش��انهای تج��اری ایران��ی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توس��عه خوش��ههای و شبکهسازی در بنگاهه��ای کوچک و متوس��ط صادراتگرا و کمک ب �� ه افزایش س �� رمایه صندوق ضمانت ص �� ادرات ایران است .

وی در ادامه تصریح کرد : س ��عی ش��ده با اس ��تفاده از نظرات متخصصان و کارشناس��ان و صادرکنندگان حوزهه �� ای گوناگون، نس �� بت ب �� ه درج عناوین تمامی زیرفعالیتهای مرتبط با مشوقهای صادرات، با هدف کمک به فعالیتهایی که به نحوی با صادرات غیرنفتی مرتبط هستند، اقدام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به زیرساختهای صادرات �� ی از یکس �� و و فعالیته �� ای ترویجی ازس �� وی دیگ �� ر را از دیگ �� ر اولویته �� ای پرداخت مش �� وقهای صادراتی دانس��ت و گفت: اولویت پرداخت مشوقهای غیرمس �� تقیم ایجاد ارزشاف �� زوده و همچنین تولیدات دانشبنی ��ان اس ��ت و خواه�� ان توج ��ه واحده ��ای تولی �� دی - صادراتی به تولی �� د صادراتی با ارزشافزوده باال با ه��دف امکان رقابت در بازاره��ای بینالمللی از یکس �� و و مان �� دگاری در بازارهای هدف ازس �� وی دیگر هستیم . ‹ ‹ بروکراسی ‹ فرصت‹ سوزی ‹ م ‹ یکند‹

معاون سازمان توس��عه تجارت اظهار کرد: در قانون اینطور پیشبینی ش��ده که میانگین نرخ موثر تعرفه واردات کاالهای �� ی بج �� ز دارو و کااله �� ای اساس �� ی، یک درصد افزایش پیدا کند و از محل این افزایش، منابع الزم برای مشوق صادراتی تامین شود.

محمدرض��ا م��ودودی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصری �� ح ک �� رد : ام �� ا س �� ازمان مدیری �� ت و برنامهری �� زی هنوز درباره زمان محاس �� به آن ابه �� ام دارد و ب �� ه ه �� ر ح �� ال این بحثه �� ای فنی هن �� وز ادام �� ه داش �� ته و ب �� ه نتیج �� ه نهایی نرس �� یده است .

وی ادامه داد: مش��وقهای صادرات باید جزو بودجه ثابت س��ازمان توسعه تجارت باش��د چون تاکید رهبر معظ��م انقاب بر پرداخت پایدار مشوقهاس��ت و هم اینکه ضرورتی اس��ت برای اینک��ه اهداف و برنامههای ترویجی را در سطح جهان انجام دهیم.

به گفته معاون سازمان توسعهتجارت، اینکه هر سال این موضوع به س��ازمان مدیریت و برنامهریزی میرود و مباحث و بروکراس��یهایی برای آن ایجاد میش��ود؛ اساسا فقط فرصتسوزی است.

سال گذش��ته طرحها را ارائه داده بودیم که محقق نش��د و میشد امسال براساس همان طرح پیش بروند ام �� ا دوباره مباح �� ث جدید به می �� ان میآید . مودودی ادامه داد: اگر مش��کل تامین منابع وجود دارد هم باید بهطور شفاف اعام شود.

وی تاکید کرد: براس��اس برنامه شش ��م توسعه، باید ۷/۱۲درصد رشد س��االنه در صادرات غیرنفتی داشته باش��یم که س��ال۵۹ را به عنوان س��ال پایه محاسبه کردند و امس��ال بای��د حدود ۳۵میلی��ارد دالر کاال و خدمات داشته باشیم.

معاون س �� ازمان توس �� عه تجارت گفت : پرداختهای مش �� وقهای صادرات �� ی مطالب �� های اس �� ت ک �� ه بخش خصوصی همیش��ه از ما دارد و بحق هم اس��ت. ضمن اینکه مورد تاکید رهبر معظم انقاب است.

در ای �� ن راس �� تا باید برنام �� ه بلندمدت 0 ۱س �� اله را تعریف کنیم و بودجه مش��خصی ه��م در نظر بگیریم که هرس �� ال به حس �� اب سازمان توس �� عه تجارت واریز ش��ود که بتوانند براس��اس آن مبالغ برنامهریزی کند ن ��ه اینکه در ۳ماه بهطور فش��رده انجام ش ��ود . ضمن اینکه امکان برنامهریزی برای صادرکننده را نیز فراهم میکند .

مشوقهای صادراتی باید جزو بودجه ثابت سازمان توسعه تجارت

باشد

پنجاهودومین نشست س�تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دستور کار «برنامه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» دوشنبه با حضور تمامی اعضای ستاد و به ریاس � ت معاون اول رییسجمهوری برگزار ش�د. در این نشست ضمن بررسی برنام � ه حمایت از توس � عه ص � ادرات غیرنفتی در س �...

محمد شریعتمداری

محمدرضا مودودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.