توزیع شیر در مدارس از نیمه دوم مهر آغاز میشود

Tejarat Daily - - صفحه اول -

با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، توزیع شیر مدارس در س��ال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد. به گزارش وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت دوش ��نبه در یک نشست ۴ساعته با تصمیم اعضای این کارگروه، مقرر ش��د توزیع ش��یر مدارس حداکثر از ۵۱مهر امسال اجرایی شود .

شیوهنامه اجرایی این تصمیم حداکثر در یک ماه آینده در قالب طرحی ازسوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت آم �� وزش و پ �� رورش ب �� رای تصمیمگیری به کارگروه ارائه خواهد شد.

در ای �� ن نشس �� ت همچنی �� ن مقرر ش �� د بهمنظور حمای �� ت از دامداران و صنای ��ع لبنی، عوامل موثر در برآورد هزینههای تولید در نرخ تمامش �� ده ش �� یرخام و صنایع لبنی در کارگروه تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به کارگروه تنظیم بازار اعام شود.

عاوه بر این بهمنظور تسهیل در فرآیند کاالرسانی تمهیدات الزم برای روانس��ازی ش��بکه حملونقل کاال از جمل �� ه هماهنگ �� ی ب �� ا س �� ازمان راه �� داری و حملو نق �� ل جادهای ب �� رای تامین اقام م �� ورد نیاز ناوگان حمل و نقل جادهای کش��ور پیشبینی شده است .

نخس �� تین نشس �� ت س �� تاد تنظیم بازار دوشنبه با مسئولیت حسن یونس سینکی در ساختمان معاونت امور اقتص��ادی و بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.