بازگشت ‹ذائقه ‹مردم ‹به ‹سمت ‹چای ‹ایرانی ‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رییس س��ازمان چای کش��ور گفت: خوشبختانه پس از برداش��ت امس��ال، در کارخانهها چای زی��ادی باقی نمانده؛یعنی چای ایرانی بین مردم طرفدار دارد و ذائقه م �� ردم دوباره به س �� مت چای ایرانی در حال بازگش �� ت است .

به گزارش تس �� نیم، حبیب جهانس �� از ب �� ا بیان اینکه ۲۲درصد نیاز کش��ور به چ��ای از طری��ق تولید داخل تامی �� ن میش �� ود، گفت : 0 ۹درص �� د ب �� ازار داخلی چای ازس �� وی چایکاران اس �� تان گیان و حدود 0 ۱درصد نیز ازسوی چایکاران استان مازندران تامین میشود.

وی تصری �� ح ک �� رد : ظرفیت چ �� ای ایران در گذش �� ته بیش از ش��رایط فعلی ب��ود و برنامهریزیهایی که انجام میدهیم نیز برای رس��یدن به ظرفیت گذشته است. در گذشته برخی س��الها ‪۳ 0‬تا 0۴هزار تن از نیاز بازار ازسوی چایکاران داخلی تامین میشد.

رییس سازمان چای کشور با اشاره به موانعی که باعث کاهش ظرفیت چایکاران ش��ده، اظهار کرد: ف��راز و فرودهای تولید ب��ه ویژه در زمینه اص �� اح س �� اختار چ �� ای و باغهای چ �� ای باعث آس �� یبدیدن چای داخلی ش ��د . البته ب ��ا فرآیندی که ش �� روع شده، کش �� اورزان امیدوار ش �� دهاند صنعت چای دوباره رشد کند.

وی درباره اقدامات انجام ش��ده، گفت: دولت توانسته اعتب��ارات خرید تضمینی چ��ای را تامین کند تا پولها به موقع به کش��اورزها پرداخت شود و از نظر نرخ نیز تا حدودی رضایت کشاورز تامین میشود.

همچنین ب��ا پرداخت تس��هیات ارزان نرخ، باغه �� ای رها ش �� ده به کش �� اورزان داده ش �� ود . بازپرداخت این تس �� هیات پس از چند س ��ال از محل فروش برگ سبز انجام میشود.

در ای��ن روش، ح��دود ۵ه��زار هکت��ار از اراض �� ی دوباره ب �� ه چرخه تولید برگش �� ت داده میشود .

جهانساز ادامه داد: همچنین دولت، صندوق حمایت از چای��کاران را ایجاد ک��رد؛ بهط��ور تقریبی ۱۵درصد سهام این صندوق برای تولیدکنندهها از جمله باغداران و کارخان��هداران اس��ت و ۹۴درصد را نی��ز خود دولت موظ �� ف به تامین اعتبارات اس �� ت ت �� ا از تولیدکنندگان صنعت چای حمایت ش �� ود . رییس س �� ازمان چای کشور ضمن تاکید بر اینکه باید ذائقه مردم را به س��مت چای ایرانی ببریم، عنوان کرد : خوش �� بختانه پس از برداش �� ت امس��ال، در کارخانهها، خیلی چای باقی نمانده اس��ت یعن �� ی چای ایران �� ی بین م �� ردم طرف �� دار دارد و ذائقه م �� ردم دوباره به س �� مت چای ایرانی در حال بازگش �� ت است .

وی ب��ه واردات چای اش��اره و عنوان کرد: دالیلی که چای خارجی مصرف بیشتری دارد، بستهبندی شکیل و داشتن طعمهای گوناگون است.

صنای��ع داخلی نیز باید به این س��مت بروند که هم چای خوب تولید کنند و هم بس��تهبندی شکیلی انجام دهی��م و البته ب��ا طعمهایی که با ذائقه مردم س��ازگار است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.