تحمل مشکالت مالی تولید یا افزایش نرخ؟

Tejarat Daily - - صفحه اول -

گفته میش��ود که نرخ همه کاالها و خدمات در گروههای کاالیی اول، دوم و س��وم باید پس از تایید مراجع حقوقی از جمله حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنن �� دگان افزایش یابد و در غی��ر این ص��ورت، هیچ بن �� گاه تولی �� دی و صنفی حق ندارد نرخ کاال و خدمات خود را افزایش دهد اما هر روز شاهد افزایش نرخ برخی کااله �� ای مصرفی هس �� تیم . یکی از این دس �� ت از اقالم لبنیات اس��ت که در چند روز گذشته افزایش ناگهانی نرخ داشته است.

هر واحد تولیدی و کارخانهای میداند که افزایش نرخها بیآنک��ه افزایش وزنی ی��ا کیفیتی یا تغییر ماهیتی در کاال داش��ته باش��ند، موجب نارضایتی مش �� تریان میش �� ود اما ب �� ا وجود دس �� تاندازهای مال��ی از جمله افزایش نرخ م��واد اولیه محصول یا بس��تهبندی، افزایش نرخ حاملهای انرژی، افزایش مالیات، افزایش حقوق و دستمزد و... نمیتوانند به حقوق مصرفکننده و پیروی از قانون تن دهند.

از این رو در اقدامی غیرقانونی، برای بقای واحد تولی �� دی خود ت �� الش میکنند . این چ �� ه دوراهی س��ختی اس��ت که تولیدکنندگانمان با آن روبهرو هس��تند. تولیدکننده که باشی میدانی که انتخاب بی �� ن افزای �� ش ن �� رخ کاال و تامین نی �� از مالی واحد تولیدی یا تامین رضایت مشتری کار آسانی نیست. با وجود این گاهی میتوان هر دو را با هم داش��ت، هم افزایش نرخ و هم رضایت مشتری.

یک باشگاه مش��تریان، یک سایت، یک دورهمی مج �� ازی به دع �� وت مدیر آن واح �� د لبنیات یا یک تولیدی معروف پوشاک یا حتی به دعوت جمعیت میوهفروش �� ان، نماین �� دگان مش �� اوران ام �� الک یا ... میتواند کمک کننده باشد.

ارائه توضیحی منطقی به مشتریان درباره دالیل افزای��ش نرخها و نیز وعدههای��ی برای ارائه کاالیی متف �� اوت ( از نظر ظاهر، طعم ی �� ا کیفیت ) میتواند از نارضایت��ی مردم بکاهد و حتی سیاس��تگذاران دولتی نرخها را نیز متقاعد به پذیرفتن این افزایش نرخها کند .

خأل ارتباطی می��ان تولیدکنندگان و نرخگذاران با مردم در نهایت به درکی نامش��ترک ایجاد ش��ده و وجه��ه مثبت بازاری��ان را در نظ��ر عموم خراب میکند .

بازار و اصناف

مژده پورزکی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.