بازرسی از مجتمعهای تجاری تهران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

چن �� د روزی اس �� ت روابط عمومی ات �� اق اصناف ته �� ران در خبرهای �� ی کوتاه و با ارائ �� ه گزارشهای تصویری خبر از بازدید بازرسان اتاق اصناف تهران از مجتمعهای معروف تهران میدهند.

ب �� ه گ �� زارش خبرن �� گار « گس �� ترشتجارت » و براس �� اس اطالعات منتش �� ر ش �� ده ازس �� وی روابط عموم �� ی ات �� اق اصن �� اف ته �� ران، ط �� رح تش �� دید بازرس ��ی از مجتمع تجاری تی��راژه ۸۲خرداد اجرا ش ��د. همچنین براس ��اس همین ط �� رح، مجتمع تج �� اری میالد نور ۹۲خ �� رداد مورد بازرس �� ی قرار گرفت و با متخلفان برخورد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.