سخن پایانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بر اس��اس آنچه گفته ش��د، اگرچه خیلی از ما هنوز مشاور امالک را شغلی پردرآمد میدانیم اما برای سرمایهگذاری در این صنف باید با احتیاط بیش��تری نسبت به گذش��ته عمل کرد. بهعنوان نمونه بهتر اس��ت اگر یک واحد مشاور امالک در چند متری مغازهمان وجود دارد، سرمایه خود را به خطر نیندازیم یا دستکم با بررسی بیشتری، این سرمایهگذاری را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.