تخم مرغ کیلویی ۰۰۴۵تومان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن نرخ تمامشده هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداری را بیش از ۶هزار توم �� ان اعالم کرد و گفت : ه �� م اکنون هر کیلوگرم تخممرغ با نرخ ۵هزار و ۰۰۳ تا ۵هزار و ۰۰۴تومان عرضه میشود .

رضا ترکاش��وند در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به وضعیت مساعد جوجهریزی ب �� ا م �� ازاد تولید تخمم �� رغ روبهرو هس �� تیم که در ای �� ن ش �� رایط عرضه تخمم �� رغ واردات �� ی ضرورتی ندارد. وی با اش��اره به اینکه بازار از تخممرغهای داخلی بهطور کامل اش��باع اس��ت، اظهار کرد: در ش ��رایط کنونی عرضه تخمم��رغ وارداتی جایگاه و ضرورتی ندارد که با وجود برخی اخبار و شنیدهها مبنی بر توزیع تخممرغهای وارداتی، موضوع را از پش��تیبانی امور دام بهعنوان متول��ی این امر جویا ش��دم که مدیرعامل پش��تیبانی اعالم کرد که هم اکن �� ون برنامهای برای توزی �� ع تخممرغ وارداتی در بازار نداریم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.