بنگاهها حق افزایش خودسرانه نرخها را ندارند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ریی �� س اتاق اصناف ایران، گف �� ت : هیچ بنگاه تولیدی و صنف��ی حق ندارد نرخ کاال و خدمات خود را خودس��رانه افزایش دهد .

علی فاضل��ی در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: براس��اس قانون، هرگون��ه افزایش نرخ باید ازس��وی مراجع قانونی آن تصمیمس��ازی و ابالغ ش��ود. وی با بیان اینکه برخی بنگاهه��ای تولیدی و صنفی نرخ کاال و خدمات خود را به بهان �� ه افزایش نرخ ارز و دس �� تمزد افزایش دادهاند، افزود : ای��ن بنگاهها باید نرخه��ای خود را به وضعیت گذش��ته برگردانند .

ریی �� س اتاق اصناف ایران ادام ��ه داد : نرخ همه کاالها و خدم��ات در گروههای کاالیی اول، دوم و س��وم باید پس از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت، افزایش یابد .

فاضلی اظهار کرد: بازرس��ان س��ازمان های نظارتی از جمله س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف، با متخلفان برخورد میکنند.

وی گف �� ت : البت �� ه از س �� وی دیگر، با توجه ب �� ه افزایش نرخ دس��تمزد و برخی هزینههای دیگر، هوای بنگاههای اقتصادی را هم داشته باشیم. به گفته رییس اتاق اصناف ای��ران، در پایان هر م��اه، گزارش بازرس��ی از تخلفات و گرانفروشی و… اعالم خواهد ش��د. رییس اتاق اصناف ای��ران در ارتباط با اعتراضهای ۲روزپیش در بازار کفش تهران نیز گفت: این اعتراضها صنفی بود و نباید با عینک سیاسی به آن نگریست.

وی با تاکید بر اینکه دش��منان جمهوری اس��المی در جن��گ روانی خوب عمل میکنند، بیان کرد: باید مراقب باشیم در زمین آنها بازی نکنیم. فاضلی، موانع پیشروی بخش خصوصی را تامین نقدینگی، ارز و مواد اولیه اعالم ک��رد و گفت: پیش از این، تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با چکهای مدت دار تامین میکردند اما اتفاقی که در ش��رایط کنونی رخ داده اینکه، مواد اولیه فقط به صورت نقدی عرضه میش��ود و تولیدکنندگان توان خرید نقدی را ندارند. رییس ات��اق اصناف ایران گفت: اصناف تکلیف دارند که مس��ائل و مشکالت اقتصادی کشور را به گوش مسئوالن برسانند و این اعتراضها نیز در این راستاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.