عزم جدی برای رفع مشکالت اقتصادی

همایش ‹سیاس ‹ تهای‹پولی ‹و ‹ارزی ‹با ‹محور «‹ اصالحات ‹ساختاری ‹برای ‹ثبات ‹مالی ‹»به ‹پایان ‹رسید ‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

» بیستوهش �� تمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی کشور با موضوع «اصاحات ساختاری برای ثبات مالی» درحالی دیروز پس از ۲ روز برگ ��زاری ب ��ه کار خود پایان داد ک ��ه در این آیین محمد نهاوندیان معاون اقتص��ادی رییسجمهوری، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرک��زی، علی دیواندری رییس پژوهش �� کده پولی و بانکی بان �� ک مرکزی و برخی مقامات ارش �� د اقتص �� ادی و بانکی در س �� خنانی به مس �� ائل روز و مشکاتی که در حوزه نظام بانکی و بخش اقتصادی کشور وجود دارد، اش��اره کردند و با ارائه برخی راهکارها بر این موض��وع تاکید کردند که با یک عزم جزم باید مش��کات اقتص �� ادی رفع و ثبات مالی و رش �� د اقتصادی در کش �� ور ایجاد شود . ‹ ‹ توسعه ‹ اقتصادی ‹ نگاه ‹ بلندمدت ‹ م ‹ یخواهد‹

معاون اقتصادی رییسجمهوری در این همایش با بیان اینکه مدیریت هوش��مند باید واکنش بهنگام به اقتضائات روز را داشته باشدگفت: در کنار این باید نگاه به اصاحات بلندمدت و س��اختاری را از دست ندهد. محمد نهاوندیان افزود: در شرایط فعلی که چالشهایی مانند مسائل ارزی و رش��د نقدینگی را داریم باید بهط��ور مقطعی برای آنها برنامهریزی کنیم، اما چالش اصلی ما اصاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است. وی ادامه داد: امروز مشکل اصلی کش �� ور ما در حوزه اقتصادی اس �� ت که البته عوامل سیاس��ی داخلی یا خارجی و... را میتوان ریش��ههای آن دانست اما همه متفقالقول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور توجه کرد. نهاوندیان تاکید ک��رد: پرداختن به اقتص �� اد و توس �� عه، ن �� گاه بلندمدت میخواه��د و رضای��ت دادن ب��ه حرکتهای کوتاهمدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز میدارد. وی ب �� ا بیان اینکه هرچه در ش �� بکه بانک �� ی و نظ �� ام پولی و اعتباری ثبات داش �� ته باش �� یم به مقاومسازی اقتصاد کمک میکند، افزود: اکنون چالشها و تهدیدهای��ی اقتصاد را هدف ق��رار داده که هرچه ثبات بیش �� تر باش �� د، ت �� ابآوری اقتصاد بیش �� تر خواه �� د بود و آس��یبهای برونزا کمتر بر اقتصاد اثر میگذارد؛ بنابراین مهمترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم. ‹ ‹ اصل ‹ یترین‹ چالش ‹ در ‹ نظام ‹ بانکی ‹ است ‹

نهاوندی �� ان ب �� ا تاکی �� د ب �� ر اینک �� ه یک �� ی از اصلیترین چالشهای کشور در نظام بانکی است، گفت: بیانضباطی نظام بانکی و موسس��ههای مالی در ۲دهه گذشته موجب شده نقدینگی رشد باالیی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است. وی یادآور شد: دولت در ۵سال گذشته همت اصلی خود را بر ایجاد ثبات در ش��اخصهای کان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهمسازی فضا برای جذب س �� رمایهگذاری ق �� رار داده و ب �� ه موفقیتهایی نیز دست یافته است.

وی ب��ا بیان اینکه تورم از ارقام باالی ٠۳درصد به کمتر از ٠۲درصد رسید و در ماههای گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام ب �� ا تورم پایی �� ن آید و تولید رقابتی ش �� ود تا زمینه حضور کااله ��ای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماس �� ی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دالیل اصلی آن بیانضباطیهای مالی بود که موسسههای غیرمجاز به وجود آورده بودند. وی افزود: عزم دولت برای مبارزه با معضل موسس��ههای غیرمج��از اتفاق افتاد و هر روندی با پیامدهای اقتصادی روبهرو اس��ت. او اظهارکرد: مقاوم �� ت در براب �� ر اصاح �� ات س �� اختاری از جدیدترین مقاومتهاس �� ت و بانک مرکزی و ش �� بکه اقتصادی کشور در مقابل این مقاومتها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل ۳میلیون هموطن که بیشتر آنها از قشر کمدرآمد بودند با همکاری ۳قوه برطرف شد. ‹ ‹ اهمیت ‹ اصالحات ‹ ساختاری ‹ در ‹ شبکه ‹ مالی ‹

نهاوندیان خاطرنش �� ان ک �� رد : اصاحات س �� اختاری از مهمترین اقدامات در ش �� بکه مالی کش �� ور اس �� ت که نیاز به عزم جدی و انس��جام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ٠١س��ال گذشته تاکنون رهبر معظم انقاب عنوانه ��ای اقتصادی را برای نامگذاری هر س ��ال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد اس��ت. از اینرو، تمام مس �� ئوالن کش �� ور باید عزم خود را برای حل مش �� کات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جزم کنند.

وی ادام �� ه داد : ب �� رای اصاح �� ات س �� اختاری و اجرای تصمیمهای اس��تراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصبهای بخش��ی انجام شود و برای هدفگذاری بروکراسی در کشور باید تقسیم وظایف دوباره شکل گیرد و هماهنگ�� ی قوهها و نهاده ��ای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گی��رد. معاون اقتصادی رییسجمهوری با تاکید بر اینکه دس �� تیابی به توس �� عه اقتص �� ادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدتنگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیمگیری از الزمههای توس �� عه اقتصادی اس �� ت . وی یادآور ش �� د : امریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و بهدنبال ایجاد بیثباتی در اقتصاد ایران اس��ت. از اینرو، تمام مسئوالن کش��ور با هوشمندی باید نسبت به ثباتسازی در اقتصاد ایران همت کنند. ‹ ‹ پافشاری ‹ برای ‹ توسعه ‹ اقتصادی ‹ کشور ‹

نهاوندی �� ان ب �� ا بیان اینک �� ه امریکا با خ �� روج از برجام و تهدیدهای پیدرپی برای قطع ارتباط کش��ورهای دیگر با ایران سعی در بیثباتسازی اقتصاد ایران دارد، ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری بر توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباطهای چندجانبه با کشورهای اروپایی بوده و این امر با نشان دادن ظرفیتهای اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است. وی با تاکید بر لزوم ثبات اقتصادی، بر ثبات در سیاستهای داخلی و خارجی و پافشاری بر اهداف در این مسیر تاکید کرد. نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی از کش��ور خارج میش��د که این رویه باید اصاح میشد، افزود : در سیاس �� ت جدید ش �� فافیت در مب �� ادالت ارزی و اعتمادس��ازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد. وی با اش��اره به اینکه الزمه آمادگی برای هرگونه س �� ناریوی پیش رو آن اس �� ت ک �� ه از منابع ارزی محافظ �� ت کنی �� م و حتی آن را رش �� د دهیم، اظهار کرد: تصمیمهای ارزی نباید به ص��ادرات، توان صادراتی کش��ور و انگیزه صادرکنندگان آسیب بزنند که این هدف بهط �� ور مرتب در تصمیمهایی که در حال تکمیل ش ��دن اس �� ت، دنبال میش �� ود . معاون اقتصادی رییسجمهوری با بیان اینکه ازس��وی دیگر باید مدیریت مصارف داش��ته باش��یم، بیان کرد: دولت برنامهای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادالت تجاری است. ‹ ‹ باید ‹ ب ‹ هدنبال‹ شفافیت ‹ باشیم ‹

وی با تاکید بر اینکه باید بهدنبال شفافیت باشیم، گفت: باید بدانیم ارز حاصل از صادرات نفت٠۸درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که متعلق به پتروشیمیهاس��ت،حال ٠۲درصد دیگر صرف چه مواردی میش��ود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کش �� وری نس �� بت ب �� ه ارز و مبادالت ارزی بیمباالت �� ی نمیکن �� د، تصری �� ح ک �� رد : تصمیمهای ارزی به معنای کاهش اختیارات فعاالن اقتصادی نیست، بلکه دولت بهدنبال شفافس �� ازی اس �� ت . معاون اقتصادی رییسجمه��وری با تاکید ب�� ر اینکه دولت این مس��یر را ب �� ا جدیت ادام �� ه خواهد داد، افزود : نکته مهم این اس �� ت که در این مس��یر مردم را به همراه خود داش��ته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیم سیاستگذاران باشد. وی همچنی �� ن اظهارکرد : اکنون که ب �� ا چالشهایی مانند ارز روبهرو هس �� تیم، بانک مرکزی باید از تجربههای گذش �� ته اس �� تفاده کن �� د، تصمیمهای نادرس �� ت را تک �� رار نکرده و تصمیمهای درست را تقویت کند، همچنین اجماعسازی در جامعه کارشناسی باید انجام شود چراکه حاصل تفریق دیدگاهها بیاعتباری علم اقتصاد است. ‹ ‹ لزوم ‹ هماهنگی ‹ و ‹ انسجام ‹ بی ‹ نبخ‹ شها‹

رییس پژوهش �� کده پول �� ی و بانکی نی �� ز در دومین روز همای��ش با تاکید بر اینکه در همایش بیستوهش��تم که محورهای آن از ۸ماه پیش تعیینشده پیشبینی میشد که ما در آینده با بیتعادلیهایی در اقتصاد روبهرو شویم، ادام �� ه اداد : ب �� ا توجه به ش �� رایط پی �� شرو و تاثیراتی که بازاره��ای گوناگون در بخش مالی روی یکدیگر داش��ته، ش��ورای سیاس��تگذاری همایش موضوع اصلی را ثبات مال��ی تعیین کرد تا عمقیتر و اساس��یتر به این موضوع توجه کنیم . علی دیوان��دری با تاکی��د بر اینکه ناپایداری در مباحث مالی مشکات عدی��دهای را برای نظام اقتصادی ما ایجاد کرده، گفت: آسیبهای ایجاد ش��ده در بحث مالی منج��ر به این شده که نتوانیم برنامهریزی دقیقی در بخ ��ش مالی و اقتصاد که پش ��توانه این حوزه اس��ت، داشته باش��یم. وی با بیان اینکه اگر بخش واقعی اقتصاد بخواه �� د بهدرس �� تی فعالی �� ت کن �� د نیازمند رف �� ع موانع پیشروی خود اس��ت، ادامه داد: رشد و بالندگی اقتصاد و تبدی �� ل آن به یک مح �� رک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منس��جم آن اس��ت. دیواندری با تاکید بر اینکه بخش مالی زمانی میتواند بهطور منسجم و یکپارچه عمل کند و بخش واقعی اقتصاد را به حرکت در بیاورد که درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد، با تاکید بر ضرورت هماهنگس �� ازی ش �� بکه بانکی کش �� ور با اس �� تانداردهای جهانی، گفت: اگر نظام بانکی بس��یار کارآمد و خوبی هم داش��ته باش��یم تا زمانیکه س��ایر بخشهای مالی با آن هماهنگ نباشند، موفق نخواهیم بود. ‹ ‹ بخش ‹ مالی ‹ نیاز ‹ به ‹ تغییر ‹ بنیادی ‹ دارد ‹

وی با اش ��اره به تصمیم نظ ��ام بانکی درباره کاهش نرخ س �� ود بانکی، افزود : متاس �� فانه بیتوجهی ب �� ه این تصمیم در س��ایر بازارها موفقیت الزم را در تحقق این سیاس��ت بهدنبال نداش �� ت . دیواندری با بی �� ان اینکه بخش مالی در کش��ور نیاز به تغییر بنیادی دارد، گف��ت: ما باید تصمیم جدی بگیرم از اینرو نمیتوان در بخش��ی سیاستگذاری کنیم اما یکپارچگی وجود نداشته نباشد.

دیواندری با تاکید ب��ر اینکه ثبات مالی موضوعی فراتر از نظام بانکی اس��ت و اجزای نظام مالی را در بر میگیرد، ادامه داد: شبکه بانکی به تنهایی نمیتواند هماهنگیهای الزم را ایج �� اد کن �� د، از اینرو، باید س �� ایر اج �� زا از جمله بازارسرمایه نیز در مسیر هماهنگیهای الزم حرکت کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بازارسرمایه میتواند مکمل نظام بانکی ما باشد، گفت: بازارسرمایه در حوزه خرید و فروش س��هام و تامین مالی اثرگذار است و میتواند نقش موثری در آینده وضعیت اقتصادی ایفا کند. دیواندری با تاکید بر اینکه صنعت بیمه از دیگر بخشهای مهم مالی کشور است، گفت: ما نمیتوانیم در شرایطی که سیاس��تهایی در حوزه پولی داریم به موضوعهایی که در صنعت بیمه مطرح میشود، بیتوجه باشیم.

وی ب��ا بیان اینکه مباحث مالی در کش��ور یک واقعیت یکپارچه اس��ت، تصریح کرد: بخش مال��ی واقعی دو بال پرواز یک پرنده بوده و اگر رش��د واقعی بخواهیم باید این دو ب �� ال با ه �� م هماهنگ عمل کنند . دیوان �� دری با تاکید بر اینکه درون بخش مالی یک کل منس��جم وجود دارد، افزود: سیاس��تها باید مکمل یکدیگر ب��وده و همافزایی ایجاد کنند . ‹ ‹ قوانین ‹ بانکی ‹ ما ‹ اید ‹ هآل‹ نیست ‹

قائممق��ام بانک مرکزی هم در ای��ن همایش و در پنل تخصصی س �� اختار سیاس �� تگذاری پولی، نظارت بانکی و ثب �� ات مالی اظهارک �� رد : قانون بانکداری ام �� روز بر مبنای قانون پولی و بانکی س��ال١۵ و قان��ون بانکداری بدون ربا مصوب س �� ال۲۶ اس �� ت که این موضوع ایدهآل نیس �� ت و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانکهای مرکزی جهان تطابق نداشته باشد و ازنظر استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. اکبر کمیجان��ی ادامه داد: البته این م �� وارد بهدلی �� ل غفلت نب �� وده و از س �� ال۹٧ مطالعات �� ی ب �� رای انج �� ام اصاحات قانونی انجام ش��د و ارائه پیشنویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفت که بخشی از الیحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و بخش �� ی نیز در دس �� ت بررس �� ی در هیات دولت اس �� ت . قائممقام بانک مرکزی تاکید ک �� رد : نگرانی بزرگی برای مس �� ئوالن بان �� ک مرکزی وجود دارد ک �� ه الیحه در مجلس چه ُکنش و واکنشهایی را ایجاد میکند و قانونی که از مجلس بیرون میآید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خی �� ر، ک �� ه تجربهه �� ای گذش �� ته در این زمین �� ه ذهنیت بازدارندهای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر نداشته باشیم . ‹ ‹ اصالحاتی ‹ که ‹ ما ‹ را ‹ به ‹ اس � تانداردها ‹ نزدیک ‹ م ‹ یکند‹

کمیجانی ادامه داد: در کن��ار الیحه بانکداری همزمان نماین �� دگان مجلس نی �� ز تاشهایی را آغ �� از و طرحی را تدوین کردهان��د که ٠۸ تا ٠۹درصد آن براس��اس الیحه ش �� کل گرفته اس �� ت . درباره الیحه بانک مرک �� زی نیز دو کار همزمان انجام ش �� د؛ نخس �� ت در مرک �� ز پژوهشهای مجل �� س با همکاری گروهی از کارشناس �� ان بانک مرکزی و کار مطالعات �� ی دیگ �� ر نیز در پژوهش �� کده پولی و بانکی انجام ش �� ده اس �� ت . وی با اش �� اره به مطالعه انجام ش �� ده در پژوهش �� کده پول �� ی و بانک �� ی تصری �� ح ک �� رد : بخ �� ش زیادی از کاس��تیهای قانونی در این مطالعه دیده ش��ده و ای ��ن اصاحات میتواند ما را به س �� رعت ب �� ه مقررات و استانداردهای بینالمللی نزدیک کند، این طرح همچنین بخش عمدهای از نقصهای سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و مس��ائل نظارتی را برط��رف میکند. قائممقام بانک مرکزی خاطرنش �� ان کرد : اج �� رای این طرح نیازمند فراهم بودن ش��رایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کان و انضباط مالی دولت اس��ت زی��را این قانون دولت را مجبور میکن��د، رابطه بانک مرکزی و بانکها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.

تلفن : 82190 - نمابر : -88713730 پیامک : -300082190 پیامگیر صوتی : 88105304 سازمان آگهیها : 88722732-3 - نمابرآگهی ها : 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها : 88724211 نشانی : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.