۵اتفاق جدید در اقتصاد ایران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

با توجه به ش �� رایط کش �� ور، میت �� وان ۵اتفاق جدید را در اقتصاد ایران متصور بود .

ارتقای س �� طح بهرهوری؛ به نسبتی که هزینه تم �� ام ش �� ده افزای �� ش مییابد، فع �� ال اقتصادی نمیتوان �� د ن �� رخ کاال و خدمات خ �� ود را افزایش دهد و اخت �� اف باید با ارتقای س �� طح بهرهوری خنثی ش �� ود . این وضعیت به معنای آن است که ارتقای س �� طح بهرهوری باید به نخستین اولویت فعال اقتصادی تبدیل شود . کاهش فروش؛ رشد نرخها بیش از رش �� د قدرت خرید مردم است در نتیجه مصرف رو به کاهش بوده وکاهش مصرف به معنی کاهش فروش فعال اقتصادی اس �� ت . کاهش عایدی؛ به نس �� بتی که فروش شرکتها و فعال اقتصادی کاهش یافته، هزینه کاهش نیافته و این به معنای کاهش عایدی یا کاهش س �� ود خالص، فعال اقتصادی است و به نوعی به ارتقای س �� طح بهرهوری مربوط نمیش �� ود اما طرح دوب �� اره آن از منظر، کاهش عایدی اس �� ت . تغییر نوع خرج ک �� ردن؛ با کاهش قدرت خرید، مردم نوع خرج کردن خود را تغییر دادهاند و بسیاری از کاالها را از سبد مصرف خود حذف کردهاند اما فعاالن اقتصادی به همین نسبت کاهش نیافتهاند . در بخشه �� ای لوکس و غیرضروری، ٠٧درصد فعاالن اقتصادی نمیتوانند هزینه عملیاتی خود را با س �� ود ناش �� ی از فروش تامین کنند . تغییر رفتار مصرف کننده؛ با کاهش قدرت خرید، مردم با مطالعه بیش �� تر دس �� ت به خرید میزنند . در تهران هر کسی که مطالعه کند و وقت بگذارد میتواند کاالی م �� ورد نیاز خ �� ود را ۵١درصد ارزانتر از مغازه و س �� وپر محل خود خریداری کند، تعداد افرادی که دیگر به س �� ادگی حاضر نیستند از مغازه و سوپر محل ۵١درصد گرانتر بخرند بهطور نجومی رو به افزایش است، ب �� ا این حال هنوز ٠۶درصد بدون مطالع �� ه گرانتر میخرند این گروه از مصرفکنندگان باعث دوام مغازهداری سنتی شدهاند .

محمدحسین ادیب عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.