کارنامه دولت دراختصاص ارز

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دول �� ت از ۲۲ فروردین تا ٧۲خرداد، ۶١میلی �� ارد و ٠٠٧میلیون دالر ارز اختصاص داده که س �� هم ارز مسافری از آن ۳۹١میلیون دالر معادل ۳۶١ میلیون یورو اس �� ت . محمدعلی کریمی، س �� خنگوی بانک مرکزی در گفتوگو با مهر گفت : از آغاز اجرای سیاس �� ت یکسانس �� ازی نرخ ارز در فروردین امس �� ال تا ٧۲خرداد، ۶١میلی �� ارد و ٠٠٧میلیون دالر ارز به کاالهای ثبتسفارش ش �� ده اختصاص یافته که از این میزان، ۸میلیارد و ٠۲٧میلیون دالر، فروش قطعی معادل دالری انجام ش �� ده اس �� ت . وی افزود : در این میان س �� هم کاالهای اساس �� ی از جمله جو، گندم، گوشت، روغن، ش �� کر، حبوبات و خوراک دامی و ذرت، ۳میلیارد و ٠۲١ میلیون دالر تخصیص ارز داده ش �� ده که از ای �� ن رقم، یکمیلیارد و ۲۴۸ میلیون دالر تامین ارز ش �� ده است . کریمی س �� هم دارو از این رقم را ٠۲۹میلیون دالر تخصی �� ص ارز عنوان کرد و گفت : از این رق �� م ۴۵۶میلیون دالر ارز تامین ش �� ده اس �� ت . همچنین برای س �� ایر کاالها و قطعات واسطهای و مابقی کاالها نیز ۲١میلیارد و ٠٠۶ میلیون دالر ارز اختصاص داده ش �� ده و ۶میلیارد و ۵۲۲ میلیون دالر تامین ارز انجام ش �� ده اس �� ت . سخنگوی بانک مرکزی میزان ارز ارائه ش �� ده مس �� افری را ۳۹١میلیون دالر معادل ۳۶١میلی �� ون یورو عنوان و خاطرنش �� ان کرد : س �� ایر ارزه �� ای خدماتی ش �� امل ارز دانش �� جویی، درمانی، فرصتهای مطالعاتی و سایر موارد نیز ٠۶١میلی �� ون دالر معادل ۲۳١میلیون یورو ارز را به خود اختصاص داده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.