زيلوى ايرانى جهانى شد

TOURISM - - ايرانسرا -

زيلوى ميبد يزد كه براى داورى شــوراى جهانى صنايعدســتى انتخاب و ارســال شــده بود، در اين داورى موفق به كسب امتياز A شد. بهگزارش تسنيم، مراسم داورى شــوراى جهانى صنايعدستى wcc به منظور ارزيابى آثار هنرى و محصولات باكيفيت و مرغوب صنايعدســتى، هر دو ســال يكبار برگزار مىشود. در اين مراسم آثارى كه مبين هويت فرهنگى و ملى كشــور و داراى خلاقيت در طرح، روش توليد و استفاده از مواد اوليه طبيعى در خلق اثر باشــند، موفق به دريافت گواهىنامه جهانى مىشوند. در اين رابطه محمدرضا دهقان مهرجردى، معاون صنايعدســتى يزد گفت: داورى نهايى در نيمه دوم بهمن و با حضور داوران كشورى برگزار شد كه 4 اثر از استان يزد موفق به اخذ نمره قبولى و دريافت نشان ملى مرغوبيت شدند و از ميان 4 اثر نشان ملى، زيلوى ميبد براى داورى شــوراى جهانى صنايعدستى WCC انتخاب و ارسال شد كه در اين داورى امتياز A را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.