25درصد از هتلهاى مشهد ميزبان زوار خارجي

TOURISM - - ايرانسرا -

شمار زائران و گردشگران شيعه از كشورهاى عراق، بحرين، كويت، افغانستان و پاكستان همزمان با فرارســيدن روزهاى عزادارى پايان ماه صفر در شــهر مشــهد افزايش يافت. محمــد قانعى، رئيس اتحاديه هتلداران اســتان خراســان رضــوى با بيان اين خبر به ايســنا گفت: با توجه به مضجع شــريف رضوى در شهر مشهد، در اين روزها حضور زائران ايرانــى و خارجى با هيجان ويژهاى همراه شــده و عــزادارى هيئتهاى مذهبى اين كشــورها جدىتر شــده است. وى افزود: اين شــهر با 230 باب هتل به گنجايش 75هزار نفر در پيك ســفر قرار گرفته كه تكميــل اين ظرفيــت در روزهاى سهشــنبه و چهارشــنبه به مرز 95 درصد مىرسد و پيشبينى مىشود در روز شــهادت امامرضا(ع) اين ظرفيت صد درصد كامل شــود. به گفته او، در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از ظرفيت هتلهاى مشــهد در اختيار گردشــگران و زائران خارجى قرار دارد كه البته اين شــرايط باثبات نيســت و ممكن است اين حجم در ماههاى آينده تغيير كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.