پايان پروازهاى اربعين با انجام 906 پرواز در فرودگاه امام(ره)

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون بهرهبردارى فرودگاه امامخمينى(ره) از اتمام عمليات پروازهــاى اربعين با اعزام و پذيرش بيــش از 157هزار زائر در ايــن فرودگاه همزمان با پايان ماه صفر خبر داد. به گزارش مهر، على رستمي با اشــاره به اعزام و پذيرش 157هزار و 333 زائر در عمليات پروازى اربعين امســال اظهار داشــت: در مجمــوع 78هزار و 77 نفــر در عمليات رفت و 79هزار و 356 نفر در عمليات برگشــت پروازهاى اربعين از طريق فــرودگاه بينالمللى امامخمينى(ره) اعزام و پذيرش شدند. وى با بيان اينكه در عمليات پــروازى اربعين 97، شــاهد كاهــش 32 درصدى تأخيــر پروازهــا بوديم، گفت: از تاريــخ 27 مهر تا 16 آبــان 906 نشستوبرخاســت انجــام شــد كه 8 شــركت هواپيمايــى ايرانــى بــه همراه شــركت هواپيمايى العراقيه، مســئوليت انتقال زائران اربعين حســينى(ع) را برعهده داشتند. رســتمي خاطرنشان كــرد: عمليــات پــروازى اربعيــن 97 همزمــان با اتمام ماه صفر به پايان رســيد كــه در اين عمليات با تخصيص بال شــرقى ترمينال مســافرى فرودگاه بينالمللى امامخمينى(ره) در زمان اعزام و تخصيص بال غربى ترمينال در زمان پذيرش و در نظر گرفتن گيتهاى اختصاصى گذرنامه، رضايتمندى خوبى را در بين زائران عتبات عاليات شاهد بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.