يك هفته با زعفران ايرانى در تربتحيدريه

TOURISM - - ايرانسرا -

يك مسؤل ميراثفرهنگى به تشريح برگزارى هفتــه زعفــران در ايران پرداخت. بهگزارش تســنيم، على محمدى از برگــزارى هفته زعفران ايران از 18 تا 25 آبان در تربتحيدريه خبر داد و اظهار داشــت: با توجه بــه اينكه منطقــه تربتحيدريه و زاوه يكى از قطبهاى توليد زعفران جهان اســت، براى معرفى شايسته اين ظرفيت، برنامههاى متنوعى در شهرستان با مشاركت ادارات مرتبط تدارك ديده شده است كه از جملــه اين برنامهها ميتوان بــه برگزارى همايش ملى زعفران، رالى گردشــگرى، جشــنواره عكاسى، رويداد استارتاپى زعفران و... اشاره كرد. رئيس اداره ميراثفرهنگــى تربتحيدريه گفت: از شــروع فصل برداشت زعفران 18 تور گردشگرى داخلى و خارجى براى بازديد از مزارع زعفران به شهرســتان آمدهاند كــه از اين تعداد 8 تور خارجى بودند. محمدى ادامه داد: يكــى از برنامههــاى ايــن هفته برگــزارى رالى گردشــگرى زعفران از مشــهد به تربتحيدريه است كه در اين برنامه علاوهبر بازديد از مزارع زعفران و آشنايى با مراحل برداشت و پركنى گل، از جاذبههاى تاريخى و گردشــگرى و كارگاههاى صنايعدستى و ابريشمكشــى بايگ بازديد به عمل ميآيد. همچنين افراد با موسيقى سنتى و محلى آشنا خواهند شد و از غذاها و دمنوشهاى زعفرانى نيز لذت خواهند برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.