آغاز ويژهبرنامههاي نكوداشت روز كيش با تسهيلات و تخفيفات ويژه براي گردشگران

TOURISM - - صفحه اول -

برگـزارى كنسـرتهاى رايـگان در روز كيش با حضور هنرمندان مطرح كشـور، تخفيف 50 درصدى هتلها و كلوپهاى تفريحات دريايى، ارائه رايگان سيمكارت، اينترنـت و خدمات حملونقل شـهرى، اسـتقبال و پذيرايى ويژه از مسـافران و گردشـگران در فرودگاه، مشاوره رايگان و مراقبتهاى ويژه و معاينات در مراكز درمانى از جمله تسهيلاتى است كه در روز كيش ارائه مىشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.