1/200/000 ايرانى در نوبت سفر به خانه خدا

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيس ســازمان حج و زيارت از صف انتظار يكميليون و 200هزار زائر ايرانى بــراى حــج تمتع خبر داد. اعزام همه اين زائران به حج تقريباً 14 ســال طول مىكشــد. به گزارش ايســنا، سهميه حج مطابق با قواعد ســازمان همكارىهاى كنفرانس اسلامي متناســب با جمعيت هر كشــور تعيين مىشــود كه نســبت آن يك به هزار است. با اين حســاب ســهم ايران از حج حدود 80هزار حاجى مىشود. با اين وجود در دو سال اخير ايران موفق شــد 85هزار زائر را به حج اعزام كند. حميد محمدى، رئيس سازمان حج و زيــارت همزمان با جمعآورى اطلاعات زائران بــراى تعيين اولويتهاى حج 98 اعلام كــرده كه يكميليــون و 200هزار ايرانى در نوبت حج تمتع قــرار دارند كه با در نظر گرفتن ســهميه حج ايران در دو سال گذشته كه بدون تغيير 85هزار نفر بود، اعزام تمام اين زائران تقريباً 14 سال طول مىكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.