نمايشگاه بزرگ كتاب كيش گشايش يافت

TOURISM - - ايرانسرا -

نمايشــگاه بــزرگ كتــاب كيش بــا حضور قائممقــام وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامي در اين جزيره گشــايش يافت. به گزارش روابطعمومي و امور بينالملل سازمان منطقه آزاد كيش، نمايشگاه بــزرگ كتــاب كيش با حضــور حســين انتظامي، قائممقام وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامي در تالار شــهر جزيره كيش گشايش يافت. در اين نمايشگاه كه در فضايي به وســعت ســههزار متــر مربع و با شركت بيش از 200 ناشر برجسته كشور برپا شده است، 15هزار عنوان كتاب با موضوعات عمومي، كــودك و نوجــوان، ادبيات، رمان، روانشناســي، مذهبي، بازرگاني، زبــان، كامپيوتر، معماري، هنر، گردشگري، ورزشي، آشــپزي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و صنايعدستي عرضه شده است. نمايشگاه بــزرگ كتــاب كيش كه در آســتانه 20 آبان و به مناسبت بزرگداشت روز كيش برپا شده، همهروزه از ساعت 17 تا 22 در محل تالار شهر جزيره كيش پذيراي علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.