ممنوعيت تردد شناورهاى غيرايمن در هرمزگان جدى است

TOURISM - - ايرانسرا -

مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان با اعلام اينكه شــناورهاى تفريحى موجود اســتانداردهاى لازم را براى گشتهاى ايمن دريايى ندارند، گفت: مديريــت عالى اســتان تأكيد دارد كه شــناورهاى غيرايمن با شناورهاى داراى گواهىنامه استاندارد از مؤسســات ردهبندى جايگزين شوند. به گزارش ايســنا، اللهمــراد عفيفىپور با اشــاره بــه تأكيدات اســتاندار هرمــزگان بــر لزوم نوســازى نــاوگان گردشــگرى دريايى و خروج شــناورهاى سنتى از ايــن چرخه، افزود: بــا توجه به اينكه شــناورهاى تفريحى موجود كه بهعنوان قايق تشــتى شــناخته مىشــوند، بههيچوجــه اســتانداردهاى لازم براى گشــتهاى ايمن دريايى را ندارند، مديريت عالى اســتان خواستار اين است كه شــناورهاى سنتى با شــناورهاى ايمن و اســتاندارد كه گواهىنامههاى لازم از مؤسســات ردهبنــدى دارنــد، جايگزيــن شوند.مديركل بنادر و دريانوردى استان هرمزگان گفت: ابلاغ رســمي جلوگيرى از تردد شــناورهاى غيراســتاندارد در بخــش گردشــگرى دريايى در دســتور كار اين اداره كل قرار دارد، زيرا در برابر ســلامت و ايمنى ترددهاى دريايى مردم مسئوليت قانونى داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.