گشايش اكسپو گردشگرى چين با حضور ايران

TOURISM - - جهانسرا -

روزگذشته نمايشگاه بينالمللى صنعت گردشگرى سال 2018 ميلادى چيــن با حضــور كشــورهاى مختلف جهان ازجمله جمهورى اسلامي ايران در شــهر تيانجين در شمالشــرق اين كشــور گشــايش يافت. بــه گزارش ايرنــا، در اين نمايشــگاه كه با هدف همكارى ميان چين و كشورهاى ديگر راهاندازى شــده اســت، 700 شركت ازجمله شمارى از شركتهاى ايرانى حضور دارند.

نمايشــگاه اكســپو گردشــگرى چيــن 2018 بــه هفت دســته بزرگ تقسيم شــده است و كشورهاى ايران، پاكســتان، مغولســتان، هنــد، نپــال، ســريلانكا، افغانســتان، لهســتان و تايلند در قالب كشــورهاى مسير راه ابريشم در نمايشــگاه حاضر شدهاند. برآوردها نشان ميدهد ميان سالهاى 2016 تا 2020 ميــلادى نزديك به 85 ميليون ســفر از كشورهاى حوزه راه ابريشم به چين انجام خواهد شد و درآمد حاصله از آن براى اين كشــور بــه 110 ميليارد دلار خواهد رســيد. همزمان با برپايى اين نمايشگاه اعلام شــد نزديك به 157ميليون چينى در ســال 2020 ميلادى به كشــورهاى ديگر ســفر خواهند كرد و اين كشور تا سال 2030 ميلادى با پيشىگرفتن از فرانســه، بــه محبوبتريــن مقصد گردشگرى دنيا تبديل خواهد شد.

در حاشــيه نمايشــگاه اكســپو گردشــگرى تيانجين چين قرار اســت چنديــن نشســت فرهنگــى، هنــرى و گردشــگرى بيــن چيــن و ديگــر كشــورهاى دنيا ازجمله كشــورهاى حوزه راه ابريشــم برگزار شــود. اين نمايشگاه به مدت سه روز داير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.