افزايش سال به سال سفر گردشگران ايراني به قطر

TOURISM - - جهانسرا -

رئيس ســازمان گردشــگرى قطر در پاســخ به سؤالى درخصوص احتمــال توافــق براى لغو رواديد ميان قطر و ايــران اظهار كرد: درباره اين موضوع و بررسى پتانســيلهاى موجود، وزارت امور خارجه قطر تصميمگيرى مىكند.

امــا نكتهاى كــه در اين ميان مىتوان به آن توجــه كرد، افزايش ســال به سال گردشــگران ايرانى در قطر است كه مىتوان گفت چيزى حدود 150 درصد نســبت به سالهاى گذشته رشد پيدا كرده است. اين موضوع مثبتبودن اين اقدامات را نشان ميدهد و مىتوان نتيجه گرفت كه در ســالهاى اخير نيز رفتوآمد ايرانيان به قطر آسانتر شده است. حسن عبدالرحمنالابراهيم همچنين درخصوص كاهش تعداد گردشگران ســلامت قطرى در ايران تصريح كرد: قطر در سالهاى اخير رشد بسيار خوبى در زمينه پزشكى داشــته و بيمارستانهاى تخصصى بيشترى در كشــور ساخته شده اســت. نكته ديگر اينكه پيشنهادهاى بيشترى مانند تركيه براى قطر وجود دارد كه همه اينها باعث كاهش ميزان ســفرهاى پزشكى قطرىها به ايران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.