اهالى مهماننواز »آنيك«

TOURISM - - ايرانگشت -

■ روسـتاى »آنيك« يكى از روسـتاهاى استان خراسـان جنوبى اسـت كه در دهسـتان قهسـتان، بخش قهستان شهرستان »درميان« قرار دارد.

اين روســتا داراى قناتى با نام »بمروآباد« است كه 7 نفــر مالك دارد و 3 هكتار از اراضى تحت كشــت اين قنات اســت. قنات بمروآباد 350 متر طول و 12 ميله چاه دارد. همچنيــن عمــق مادرچــاه اين قنــات 10 متر و دبى آن يك ليتر بر ثانيه اســت. اهالى روســتاى آنيك بسيار خونگرم و مهماننواز هســتند و برخوردى دوستانه با همه دارند. بدون شك با ديدن اين روستا، زيبايى آن را با عمق وجود درك خواهيد كرد. اوج هيجان نيز زمانى خواهد بود كه در روســتا قدم بزنيد و زيبايىهاى آن را با تمام وجود لمس كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.