فورگ سخن از دل تاريخ مىگويد

TOURISM - - ايرانگشت -

■ قلعه تاريخى ميرزا رفيعخان (فورگ) در جبهه شـمالى روسـتاى كوهسـتانى »فورگ« در شهرستان »درميان« خراسـان جنوبى در حـدود 110 كيلومترى شرق بيرجند و 12 كيلومترى جنوبغرب شهر اسديه قرار دارد. دسترسـى به روستاى فورگ از مسير جاده بيرجند- اسديه امكانپذير است.

اين روســتا از شــمال به روستاى ســرو، از جنوب به »جاجِتگ« و »اســكندر«، از غرب به روستاى »درميان« و از شرق به روستاى »اره فورگ« محدود مىشود. خانههاى روستاى فورگ كه با سقفهاى صاف و حجمهاى مكعبى و مصالح خشــت، لِِل گِل،چوب و ســنگ با رنگ محيط پيرامون خود كاملاً در هماهنگى و هممنوايى هستند، دايرههوار به شكل پلكانــى به گــرد قلعه حلقه زدهانــد. »قلعه

ميــرزا رفيعخــان « يكى از 10 قلعه بزرگ كشــور بهشــمار مىرود كه در سه ســطح، با دو حصار و برجهاى متعدد ساخته شده و با داشتن كهندژ، شارســتان و ربَض، يك ارگ كامل ايرانى را شكل داده و به همراه بافت تاريخى روستا، مجموعه جالبتوجهى را به وجود آورده است. بناى قلعه روى صخره طبيعى، بدون وجود پى، مســتقيماً از بستر صخرهها شروع مىشود و نقشه قلعه به تبعيت از وضعيت طبيعى موجود طراحى شــده است. از نظر پيشينه تاريخى محوطه، ساخت قلعه فورگ در زمان نادرشــاه افشار به وســيله ميرزا بقاخان، حاكم منطقه شروع شــده و پس از وى پسرش ميرزا رفيعخان ساختمان قلعه را به اتمام رسانده است.

در زمــان حكومــت شــوكتالملك، بــه دســتور وى سپاهيانش به قلعه هجوم بردند، حاكم آن را دستگير و قلعه را فتح كردند. تاريخ ســاخت اين قلعه در كتاب »ديوان لامع«، نوشته محمد رفيعبن عبدالكريم درميانى، سال 1160 قمرى ذكر شده است.

دروازه اصلــى قلعــه در ضلع شــرقى و يــك دروازه كوچكتــر در ضلــع شــمالى آن قرار دارد و شاهنشــين در بلندتريــن نقطــه واقــع شــده و فضاهايى از قبيــل اصطبل، آبانبــار، اتاقهــاى ساختهشــده در دو طبقه و مســجد را دربرمىگيــرد. اين بنا كــه در زمره 10 قلعــه تاريخى مهم كشــور و از آثار قابل توجه ايران اســت و علاوهبر جايگاه ملــى، ظرفيت ثبت در فهرســت ميراث جهانــى را دارد، به شماره 3450 ثبت ملى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.