تيغدر، ديارى كهن

TOURISM - - ايرانگشت -

■ »روسـتاى تيغـدر« در 40 كيلومتـرى جنوبغربى شهرسـتان قاين قرار گرفته و از سمت دشت با روستاهاى آفريز و قومنجان و از سمت كوه با روستاهاى رمشتيك و خنجوك همجوار است.

اين روســتا از نظر فيزيكى دو نوع بافت ساختمانى دارد كه خانههاى فرســوده و قديمى بيشتر از گل، خشت خام و با سقفهاى ضربى ســاخته شدهاند و ساختمانهاى نوســاز و مقاوم بيشــتر بافت روستا را تشــكيل مىدهد. تيغدر يك حلقه چاه عميق كشــاورزى و دو رشــته قنات دارد و مالكيــت قناتها از نــوع خردهمالكى و چاه عميق بهصورت ســاعتى ســنجيده مىشــود. محصــولات عمده روســتا شــامل گندم، جو، چغندر و زعفران اســت. گندم و جو به ســيلوهاى قاين حمل مىشــود. از انواع و اقسام گونههــاى گياهى آن نيــز ميتوان به آويشــن، كاكوتى، گل بومــادران، كلپــوره، گل گاوزبان، درمنه، خاكشــير، شــاطره و... اشــاره كرد كه مــردم در فصــول مختلف به مقدار كافى براى مصرفشــان در طول ســال و حتى گاهى وقتهــا براى فروش اين گونههــا را جمعآورى مىكنند. مزار كهميران، امامزاده افضل(ع)، امامزادهحسن(ع) و مزار بىبىعفت(س) و بىبىعصمت(س) از مكانهاى تفريحى و زيارتى اين روستاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.