»آىآى« بىخطر اما ترسناك

TOURISM - - جهانگشت -

■ »آىآى« بزرگتريـن شـبزى جهان اسـت. اين مخلوق شـگفتانگيز تنها در جنگل ماداگاسـكار مشاهده ميشود.

بــدن آنهــا به رنگ قهــوهاى تيره اســت و داراى چشــمانى بزرگ و انگشــتانى باريك و بلند هستند و در مجموع بايد گفت كه ظاهرشــان نســبتاً ترســناك اســت. اگرچه آىآى جانورى بىخطر و آرام اســت، اما بسيارى از مردم به دليل اين ظاهر ترســناك، اين حيوانات بىآزار را مىكشــند. شــكار و از دســترفتن زيســتگاه، عمده خطراتى اســت كه حيات اين جانــور را در معرض تهديد قرارميدهد.

»آىآى« در جنگلهــاى گرمســيرى ماداگاســكار ســكونت دارد و جزو جانوران دارزى (درختزى) بوده و معمولاً از تماس با زمين پرهيز مىكند. آنها چنگال بلندى دارند كه به جانور اجازه مىدهد بهسادگى بين شاخوبرگ درختان جابهجا شود.

همانگونه كه اشاره كرديم، آىآى جانورى شبزى اســت و معمولاً شبها به شــكار مىپردازد، در عوض در طــول روز در لانه خود روى شــاخه درختان اســتراحت مىكند. آنها گاهى شبهنگام و براى پيداكردن غذا بيش از 4 كيلومتر حركت مىكنند. آىآى از گوشهاى بزرگ و حساس خود براى درك موقعيت لاروهاى چوب استفاده ميكند و ســپس با انگشت ميانى بلند خود آنها را شكار كــرده و مىخــورد. رژيم غذايى اين جانور اغلب شــامل ميوه، دانه و شهد گلها و گياهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.