فرصت استفاده از ظرفيت گردشگرى در شرايط تحريم

TOURISM - - ديدگاه -

نماينده مردم تهران، رى، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراى اسلامى گفت: با توجه به شرايط پيشروي كشور اگر بخواهيم تهديدها و تحريمها را به فرصت تبديل كنيم، بايد از ظرفيت گردشــگري بهخوبي اســتفاده كنيم.فاطمه سعيدي در گفتوگو با ميراث آريا، افزود: اگر فروش نفت ايران تحريم شود، اين گردشگري است كه ميتواند بهعنوان يك جايگزين اثربخش به مدد ارزآوري و درآمدزايي براي كشورمان بيايد و با توجه به شرايط پيشروي ايران اگر بخواهيم تهديدها و تحريمها را به فرصت تبديل كنيــم، بايد از اين ظرفيت بهخوبي بهره ببريم. وي ادامه داد: با توجه به بناهاي تاريخي بســيار زيادي كه كشــورمان در اختيار دارد و همچنين وجود طبيعت چهارفصل و زيبا، ايران ميتواند با همافزايي ميان دســتگاههاي مختلف در زمينه توسعه گردشگري مؤثر باشد كه اين مهم مرهون جديت بيشتر مسئولان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.