با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

اقداماتى ازجمله نصــب تابلوهاى معرفى، دايركردن كانكس و تجهيز كارگاه مرمت، احداث سرويس بهداشتى و ســاختمان ادارى و نصب دوربينهاى مداربسته از جمله اقداماتي است كه در اكثر بناهاي تاريخي بايد انجام شود.

0912****686

ســنگقبرى در يــك مــوزه در نىريــز نگهدارى ميشــود كه قديمىترين ســنگقبر اسمورســمدار ايران اســت. اگر گذرتان بــه موزه خط و كتابــت نيريز افتاد، حتمــاً قديميتريــن ســنگقبر تاريــخدار ايــران را در اين موزه ببينيد.

0917****528

يــك حــوض ســنگى با قدمــت هزار و 700 ســال بهعنوان شناســنامه شــهر اقليد همچنان از نظر گردشگران پنهان است. در دوران باســتان در ايامي چون عيد نوروز حوض يا حوضچه دختر گبر را پر از حنا مىكردند و دختر حاكــم بهعنوان تبريك روز عيد بــه مردمان منطقه هديه ميداده اســت. آنچه كه امروز ديده ميشــود، بنايى مملو از زباله است!

0917****669

از آتشســوزى تا بروز زلزله و حتى نشت لولههاى آبى مىتوانند بناهاى تاريخى را به كوهى از خاكســتر يا خاك تبديل كنند و بهنوعى يك فاجعه ملى و تاريخى رقم بزنند. مديريتمان در زمان بحران بايد آنقدر قوى باشد كه بتوانيم اتفاقات هر لحظه را پيشبينى كنيم اما متأسفانه در اين زمينه خيلي عقب هستيم.

0912****482

كوههاى رنگى يا به زبان آذرى »آلاداغلار« از جمله جاذبههاى بكر و طبيعى ايران در مسير زنجان به ماهنشان و جاده اهر به تبريز است كه كمتر كسي از وجودشان خبر دارد. ايــن مكان زيبا در اثر وجود خاكهايى از جنسهاى مختلف، فرســايش و رســوب آن كه باعث ايجاد كوههاى رنگى و تپههاى رســى به رنگ قرمز، قهوهاى، سبز، زرد، سفيد و نارنجى شده، به وجود آمده و بسيار جذاب است.

0912****989

حضــور گردشــگران در شهرســتان آران و بيــدگل فرصتى است تا ضمن ارائه خدمات مطلوب، اين شهرستان به بهترين شــكل، چه از نظــر جاذبههاى طبيعى، مذهبى و تاريخى و چه از نظر صنايعدســتى به گردشگران داخلى و خارجى معرفى شود. پس بايد از اين فرصتها بهره برد.

0913****648

اســتفاده از ظرفيتهــاى شهرســتان لار و توســعه گردشــگرى موجــب اشــتغالزايى براى جوانــان و رونق گردشــگرى اين شهرستان ميشــود. شهرستانهاي جنوب قابليتهاي پنهان بسياري دارند كه تنها با بهادادن به آنها و حمايتهاي دولت نشان داده ميشود.

0917****932

متأسفانه از پاييز ساعت كار موزهها و كاخها كوتاهتر و برنامــه بازديد گردشــگران خارجى بــا محدوديتهايى روبهرو شــده اســت. اين زمان با فصل ورود گردشگران خارجــى بــه ايران، يكــي اســت. اندكگردشــگرانى كه اينروزهــا بــه ايران ســفر مىكنند، به جاى آنكه شــاهد همكارى ســازمانهاى متولــى همچــون ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى باشــند، با كاهش ساعت كار نااميد ميشوند.

0912****451

بايد براى گردشــگرى هرمزگان هويتســازى كرد، بهگونــهاى كه يك گردشــگر قبــل از ورود به هرمزگان خاطــره آن را از يــاد نبرد. براى اين منظــور بايد به يك ســازماندهى كلى پرداخت، جهتدهــى به اين امر به يك برنامهريزى منسجم، متناوب و همكارى نياز دارد.

0916****081

تمايل گردشگران براى حضور در خراسان جنوبى نشان مىدهد كه جذابيتهاى اين استان در حد بينالمللى شناختهتر شده است اما بايد براى معرفى بيشتر آن تلاش كنيم.

0915****517

محوطهســازى و لولهگذارى آب ركنى شــيراز بايد ســريع انجام شــود تا با رســيدن بهار و تعطيلات نوروز گردشگران و مسافران بتوانند از اين زيبايي استفاده كنند. اين محوطه ميتواند جزو ديدنيهاي جديد شيراز باشد كه كمتر گردشگري آن را ديده است.

0917****847

در دنيــاى امروز موزهها اهدافــى فراتر از بهنمايش درآوردن يا نگهدارى اشــياى تاريخــى را دنبال ميكنند كــه ميتوان به آمــوزش، تحقيق و پژوهــش و برگزارى نشستها يتخصصى درباره يك شىء نمايشگاهى در اين اماكن اشــاره كرد. ايجاد و راهاندازى موزههاى تخصصى در فارس بهشــدت احساس ميشود. بايد به مقوله تعدد و تنوع موزهها در اين اســتان توجه كنيم تا شــاهد رســيدن فارس به توسعه پايدار گردشگرى باشيم.

0917****481

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.