بفرماييد عروسي بختياريها!

TOURISM - - گردشگران -

يكــى از ســنتهاى پســنديده در همهجاى دنيا امر ازدواج اســت كه هر قوم و ملتي براى اين امر رســم و ســنن خاص خود را دارد و نحوه خواســتگارى و مراسم ازدواج و هدايايى كه عرضه مىشــود، در هر مكانى به روش خاصى اعمال مىشود.

بختيارىها معمولاً در بين خود ازدواج مىكنند و كمتر پيش آمده كه مرد بختيارى بــا زن غيربختيارى يــا زن بختيارى با مرد غيربختيارى ازدواج كند.

عروســى بختيارىىها دو يا ســه روز بهطول مىانجامد. عشاير براى سهولت كار، مراســم عقدكنان و عروسى را با هــم انجام مىىدهند. مر ا ســم ســواربازى در عروســى بســيار تماشايى اســت. ســوارهايى كه بــا داماد بــه محل جشن عروســى مىآيند، به دو دسته تقسيم مىشــوند؛ يك دســته نزد عروس و دسته ديگر نزد داماد مىمانند. عروس كه ســوار بر ماديان اســت و پارچه نازكى بر روى او انداختهانــد، با همراهان خود بهســوى خانه داما دمىآيد.

دامــاد بعــد از قــدرى تاختوتــاز و حركت نمايشــى و ميدانآرايى، خود را به عروس مىرساند و با حركتى سريع دستمال او را از صورتــش مىربايــد و فرار اختيار مىكند و ســواران عروس بــه تعقيب او و ســوارانش مىپردازند. ســواران داماد راه را بر ســواران عــروس مىبندند تا داماد را فــرارى دهند كــه گرفتار ســواران عروس نشــود، زيرا در آن صورت دســتمال را از او پــس مىگيرند و او را پيش ايل و طايفه خو دبىاعتبا رمىكنند.

بــراى پيــروزى داماد، بهترين اســب را بــراى او مىآورند. وقتــى عروس را به خانه داماد مىبرند، ســواران پيشــاپيش او به عمليات تحســينآميز روى اسب مشغول مىشوند و تيراندازى مىكنند، در حالى كه تشــمالها در طول راه به خواندن و نواختن

ادامادامه همىدهند. ساير مراسم از قبيل داماد

سلام، پاگشا و غيره نيز از جمله مراســم بعد از عروســى است كه بــه فراخور وضعيــت مالــى خانوادهها طبق آداب و رســوم مربــوط به خودش به ترتيب اجرا مىشــود. نواى شاد ساز جشن، لباسهــاى رنگارنگ بانوان و رقص چوبى آقايان صفاى خاصى به اين مراســم مبارك مىدهــد، ولى متأســفانه اين آيين سراســر مهر، در حال فراموشــى است و بهجاى آن ازدوا ازدواجهــاىپرزرقوبرق شــهرى در حال رخنهكردن و جايگزينى اين آداب و رسوم ديرينه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.