شكارچيان ماهر و قهار

TOURISM - - كولهپشتي -

■ هر كدام از ما براى طبيعتگردى و رفتن به سفر دلايل مخصوص به خودمان را داريم. ممكن است با دوچرخه به دل طبيعت برويم يا پيادهروى در جنگل را ترجيح دهيم يا در سكوت و عظمت كوه گم شويم و حتى به آرامش مطلق كوير پناه ببريم. در تماس مســتقيم بودن با طبيعت حال روحى همه ما را بهبود مىبخشــد و انرژى به دست آمده از آن را مىشــود خرج شلوغى درون شــهر كرد. اما اين نزديكبودن گاهى خطرهايى هم دارد، از جمله برخورد با جانوران ســمى و زهرآگين مثل عنكبوتها. در دنيا چيزى حــدود 48هــزار گونه عنكبوت وجود دارد كه بنابر مطالعــات صورتگرفته، تنها يك گونه از آن شــكارچى نيســت. در اين ميــان 50 گونه از عنكبوتها داراى ســمهايى هســتند كه براى انسان مضر است. دو نوع سم عنكبوت وجود دارد؛ يك گونه از سمها به اندام نرم اطراف محل گزش آســيب مىزند و گونه ديگر به سيســتم عصبى انســان آسيب مىرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.