هنرمندى به سبك عنكبوتى!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ مـا در طبيعـت انواع شـيوههاى اسـتتار و بقـا را سـراغ داريم، ولى كشـف جديد زيستشناسـان واقعاً بكر و بسـيار جالب اسـت. آنها عنكبوتى را كشـف كردهاند كه يك عنكبـوت تقلبى، تقريباً بهصورت مجسـمهاى از خود را مىسـازد و از تارهاى تنيدهشـده توسط خودش آويزان مىكند. اين كشف در منطقه آمازونى كشور پرو انجام شده است.

گمان مىرود كه عنكبوت جديد گونهاى از جنس موسوم به »سيكلوسا« باشد. اين عنكبوت با اســتفاده از برگ گياهان، خردهريزهاى محيط و حشــرات مرده، عنكبوتى معمولاً بزرگتر از خود را مىسازد. دانشمندان گمان مىكنند كه اين عنكبوتهاى تقلبى در حكم نوعى طعمه و مكانيسم دفاعى جاندار باشند تا شكارچىهاى عنكبوت گمراه شوند. اين كشف جايگاه و مرتبه تكاملى عنكبوتها را كه پيش از اين هم با ساختن طراحىهاى هندسى تحسينبرانگيز به تار عنكبوت مهارت خود را ثابت كرده بودند، بالاتر مىبرد. دانشــمندى كه اين كشف را انجام داد، »فيل تورس« نام دارد. تورس بعد از كشــف اولين مورد از اين عنكبوتها توانست در يك جستوجوى اوليه در مساحتى حدود يك مايل مربع، 25 مورد ديگر از اين عنكبوتها را پيدا كند. بعضى از عنكبوتهاى ساختهشده، از نظر ظاهر واقعگرا بودند ولى بقيه شبيه كارتونهايى از يك هشتپا بودند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.