بوى دريا را همهجا مىشود احساس كرد

TOURISM - - پرسه -

■ پيــش از طلوع آفتاب آرامش و زيبايى موجهاى دريا كه بر شــنهاى ســاحل مىنشــيند، صحنهاى خلق مىكند كــه لذت ديدن آن هيچگاه از ذهــن بيرون نمىرود. ماهيگيــران قبل از طلوع خورشــيد بــه دريا مىروند و با طلوع خورشــيد به ســاحل بازمىگردند تا صيدشان را در بازار به فروش برسانند. بچههايى كه رنگ پوستشان از آفتاب ســوخته است و دلشــان به زلالى درياست، آببازى مىكنند و اگر به محلههاى قديمىتــر برويد، پيرمرد و پيرزنهايى را مىبينيد كه در ســاحل جمع شــدهاند و گپ مىزنند. غروبها و شــبها هم بســيارى از اهالى بندر كنار آب مىروند و اگر دريا مهآلود نباشد، مىشود نور كشتىها و جزاير دوردست كوچك و بزرگ را تماشا كرد. اينها گوشــهاى از زيبايىهاى بىنظير بندرعباس است كه اگر قصد سفر به اين شهر را داريد، نبايد خود را از ديدن آن بىنصيب كنيد. بوى دريا و نم و شرجى را در همهجاى شهر مىتوان احساس كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.