جشنى براى ياقوت فاروق

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

ســومين جشــنواره ملى انار و گردشــگرى روســتاى فاروق، از توابع شهرســتان مرودشت در استان فارس برگزار شــد. به گزارش ايســنا، سومين جشــنواره انار و گردشگرى فــاروق جمعه 18 آبان بــا حضور معاون امــور دهيارىهاى كشور و جمعى از مسئولان استانى برگزار شد. مديركل امور روســتايى و شــوراهاى استاندارى فارس با اشــاره به اينكه رويكرد ســومين جشــنواره انار فاروق حمايت از توليد، آب و قنات بود، گفت: اين جشــنواره براى ســومين سال پياپى، بــا حضور گردشــگران از نهــم تا هجدهم آبان در روســتاى فاروق از توابع شهرســتان مرودشــت برگزار شد. سيدكمال پاكفطرت همچنين افزود: روســتاى فاروق از توليدكنندگان انار شــهوار، يكى از مرغوبترين انواع انار است كه به ثبت ملى هم رسيده است. وي با اشاره به اينكه دهستان فاروق از روســتاهاى هدف گردشگرى در استان فارس است، پيشرفت گردشــگرى در اين روســتا را مديون تلاشها و حمايتهاى مــردم ايــن منطقه دانســت و ابراز اميدوارى كــرد كه ديگر روستاها نيز اين امر را سرلوحه كار خود قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.