اساتيد برجسته گردشگرى جهان به ايران مىآيند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

عضو هيئترئيسه سازمان جهانى گردشگرى از حضور اساتيد برجسته گردشگرى جهان در ايران خبر داد و گفت: اين اساتيد در حاشــيه اجلاس جهانى گردشگرى UNWTO)( در پنلها و كارگاههاى اين اجلاس تدريس مىكنند.

به گــزارش ايرنا، حميدرضا يارى، عضو هيئترئيســه سازمان جهانى گردشــگرى گفت: پروفسور لورنزوكانتونى از دانشگاه سوئيس، تامســلانيمى مدير مركز طبيعت فنلاند، مايكل ديجيواين اســتاديار دانشگاه وستچستر و الفوتسوس آديتيا مدير ارشــد مالى ســازمان توانمندســازى اجتماعى و تكنولوژيك گردشگرى اندونزى از جمله اين اساتيد هستند.

يــارى ادامــه داد: كاظــم وفــادارى اســتاد دانشــگاه ريستوميگو ژاپن، جعفر جعفرى پروفسور دانشگاه وينسكانتين آمريــكا، آگوســتين رودريگز حســابرس شــركت آمادوس اســپانيا، كايسراخان موزهدار مســتقل موزه بريتانيا و يانگ گيلكيم مســئول بخش تبليغات سازمان جهانى گردشگرى از جمله چهرههاى شــاخص جهانى در حوزه گردشگرى هستند. عضو هيئترئيســه سازمان جهانى گردشگرى عنوان كرد: در طول برگزارى اين پنلها، انتقال تجربيات در گســترش سطح گردشــگرى تأثيــر دارد و مىتواند ظرفيتهاى گردشــگرى همدان و ايران را شكوفا كند. يادآور مىشود؛ اجلاس جهانى گردشــگرى از 21 تا 24 آبان با حضــور مهمانان خارجى از 150 كشور به ميزبانى همدان برگزار مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.