»سوماك« مهر اصالت بينالمللى دريافت كرد

TOURISM - - نقش و نگار -

معــاون صنايعدســتى مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى آذربايجان شرقى اعلام كرد: دو صنعت دستى اين استان شامل سوماك و صنعت دستى چرم مهر اصالت بينالمللى دريافت كردند.

فرشــاد بهآفريــن در گفتوگو با ايرنــا، افزود: اين موفقيــت در پــى اعــلام نتايــج داورى شــوراى جهانى صنايعدســتى حاصل شد كه طى آن دو هنرمند صاحبنام آذربايجانى در رشــتههاى ورنىبافى يا زيرانداز عشايرى موســوم به سوماك و صنعت دســتى چرم موفق به كسب مهر اصالت صنايعدستى شدند.

وى اظهار داشت: طبق اين اعلام 50 اثر از جمهورى اســلامى ايران موفق به دريافت مهر اصالت صنايعدستى شــدند كه براســاس اين نتايج رتبه نخست دريافت نشان مهر اصالت به ايران اختصاص يافت.

بهآفرين بــا بيان اينكه حميد دواتى كاظمنيا و ايوب مركبسازى از هنرمندان صاحبنام تبريز كه پيش از اين در رشتههاى ورنىبافى (ســوماك) و صنايعدستى چرمى موفق به كسب نشان ملى مرغوبيت شده بودند، اينبار نيز موفق به كسب مهر اصالت صنايعدستى از شوراى جهانى صنايعدســتى شدند. وى اضافه كرد: تاكنون تعداد 11 اثر و صنعت دســتى آذربايجان شــرقى موفق به دريافت مهر اصالــت بينالمللى شــدهاند كه بــا آثار فوق تعــداد اين صنايعدســتى بــه 13 مورد رســيد. معاون صنايعدســتى مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى آذربايجان شــرقى گفت: در راســتاى ارجنهادن به جايگاه هنرمندانى كه مهر اصالت صنايعدســتى دريافت كردهاند، نمايشــگاههاى اختصاصــى با رويكــرد طراحى و تجارت براى اين هنرمندان برگزار خواهد شد.

ســوماك يكى از انواع گليم است كه در بافت آن از پود ضخيم (و گاهى پود نازك) اســتفاده مىشود. برخلاف گليم ســاده كــه در آن از پــود براى ايجاد نقش اســتفاده مىكنند، در ســوماك، پود غيرقابل مشــاهده بوده و نقش اتصال تارها را بهعهده دارد. سوماك بافتهاى يكروست كه پودهاى اضافى و خامههاى باقىمانده از ايجاد نقش در پشت گليم بهصورت آزاد باقى مىماند. زيبايى اين بافته در بالابودن رجشمار آن اســت. شيوه بافت اين نوع گليم پودپيچى اســت كه با پيچخوردن خامــه رنگى دور تارها بافته مىشــود. پس از عبور پود نازك و كوبيدن با شــانه بافندگى نخهاى تار و پود درهم پيچيده مىشوند. سوماك به همــراه ورنى از رايجترين انواع بافــت گليم در منطقه ارسباران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.