بفرماييد اين خوراك را با مربا ميل كنيد

TOURISM - - گردشگري غذا -

يكى از خوراكىهاى خوشمزهاى كه مىتوانيــد در خيابانهاى اروپا ميل كنيد، oscypek اســت. اين خوراكى خوشمزه لهســتانى مخصوص منطقه كوهستانى به نام Kraków اســت و بــه نحوه خاصى سرو مىشود. براى تهيه اين خوراكى ابتدا آن را گريل كرده و سپس در كنار مرباى »برى« ميل مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.