يكايرانىميانبرندگاننشنالجئوگرافيك

TOURISM - - حياطخلوت -

برندگان مسابقه عكاسى سايت نشنالجئوگرافيك با موضوع »برخورد نزديك« معرفى شــدند كه در اين ميان، عكســى از عزادارى روز عاشــورا در ايران نيز به چشــم مىخورد. گفتنى اســت؛ اين عكس توسط محســن كرامت، عكاس ايرانى گرفته شده كه در ميان ساير عكسهاى روز نشــنالجئوگرافيك به رقابت درآمده اســت. در اينجا تعدادى از عكسهاى برتر را مشاهده ميكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.