جدول تخصصى گردشگرى

شماره: 897

TOURISM - - حياطخلوت -

افقى:

1- شــهرى كــه عطر نرگــس و »حلقه قدرت ارجان« آن در جهان مشهور است- بازيگر مرد فيلم جديد خرگوش 2- مــردان- متحد- محيطى باصفا با مردمانى صميمى- شهر گردشگري برزيل 3- حرف ندا- برج تماشايى شهر ميبد بازمانده از دوران قاجار- برهنه 4- شــهرى در اســتان آخــال تركمنســتانبزرگتريــن رودخانه فــارس- حرف عطفپرنده اسطورهاى 5- مقياس طول- تفسيركننده- جزاير دوگانه كشورمان 6- ايــن كانــال در غــرب صحــراى ســينا و شمالشــرق كشــور مصر واقع شــده اســتساييدن- لباس- رشتهكوه بلند اروپا 7- گودال- يكى از تنقلات- رهاورد زلزله 8- زمــان اندك- اين شــهر اســتان فارس از مكانهاى پرظرفيت براى گردشــگرى اســتگذرگاه خون 9- مهره شيشهاى- برنا- اميد 10- يكــى از جزايــر درياچــه اروميــه كــه زيستگاه پرندگان كوچرو مانند كاكايى و مرغ آتش اســت- دزد رايانهاى- شــهرى در غرب فرانسه- بهشت 11- بركت سفره- كلاهبردار- لال 12- برنده، قاطع- بس- شــماره و حســابآينده 13- نقــش بازيگــر- رگ حياتــى اصفهانهمانند و شبيه 14- نصــف- همســر اســكارلت- كشــور مبارك- شهر چشمه يا چاه طيان 15- از جاذبههاى گردشــگرى شــهر سمنانتپهاى ديدنى مربوط به ســدههاى اوليه دوران تاريخى پس از اسلام در شهرستان ميانه

عمودى:

1- تنها پايتختى كه با دو كشور هممرز استپايتخت ادارى ايران 2- روستايى با مناظر ديدنى و حيرتانگيز در استان كرمانشاه- شهر تاريخى و زيباى تركيهخردهسنگ از ريگ نرمتر- شهرى در بلژيك 3- بهوسيله- شهر مقبره شيخبدرالدين- شهر تختسليمان- بند دست 4- روســتايى حومه كازرون- رساله دكتراقيمت بــازارى- جزيــرهاى زيبا و توريســتى حوالى سواحل شرقى قشم 5- دستنخورده- با شيله ميآيد- سراپرده 6- بزرگتريــن درياچه طبيعى اردبيل- قاتل حشرات- مرد برفى 7- پوشــاك بالاتنــه- پرخــور- فــرودگاه بينالمللى اوكراين

8- ســد ايرانــى- روســتايى گردشــگري در 15 كيلومترى شمالغربى هشجين در استان اردبيل- اين شهر از لحاظ وجود آثار فرهنگى و تاريخى از غنىترين شهرهاى خراسان جنوبى بهشمار ميرود 9- جزيــرهاى مســكونى متعلــق به ايــران و داراى اهميــت اقتصادى در 38 كيلومترى ســاحل بنــدر گناوهكارزار- نيز 10- بــا ناز آيد- روشهاى رياضى شــامل انتگرال و ديفرانسيل- دومين شــهر پرجمعيــت و بــزرگ اســتان آذربايجان شرقى 11- واحد دكان- وقت- رهن 12- عزم قوى- هنوز آدم نشــدهخودم- لوطى 13- طــلا- ميــوه ســاوه- پايتخت لتونى- شكايتكردن و ناليدن 14- نقطه و خال- مخترع تلفن- از روستاهاى زيبا و سرسبز جنوبغربى شهرستان راميان و آزادشهر واقع در اســتان گلســتان- كوچكترين كشور شمال آفريقا

15- يكدســتترين ايالــت آمريــكا از نظــر مذهــب- يكــى از آثــار ملــى ايــران مربــوط بــه دوره ساســانيان در شمالشــرق درهشهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.