رويدادهاى مهم 20 آبانماه در تقويم خورشيدى 3 ربيعالاول در تقويم قمري و 11 نوامبر در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

■ 1268شمسي: ارتحال فقيه، محقق و محدث شيعي

ملااحمدخويينيقزويني

عالــم بزرگوار ملااحمدبن مصطفــي خوييني قزويني معــروف بــه ملاآقا در حــدود ســال 1210ش (1247ق) در خويين در اســتان زنجان به دنيــا آمد. ملااحمد خوييني پــس از آن در قزوين رحل اقامــت گزيد و به امر تدريس و فتــوا اشــتغال يافت. از اين فقيه و محــدث امامي آثاري برجــاي مانده كه معراجالوصول الي علمالاصول در 2 جلد، اللَّوامــع در فقه در 3 جلد و مِرآتالمــراد در علم رجال از آن جملهانــد. اين عالم بزرگوار ســرانجام در بيســتم آبان 1268ش در 68 سالگي دار فاني را وداع گفت.

■ 1365شمسي: رحلت فقيه مبارز آيتالله »سيدابوالفضل خسروشاهي«

آيتالله ســيدابوالفضل خسروشاهي در سال 1281ش )1320ق) در خاندانــي عالمپــرور و از پدري فقيه به دنيا آمــد. وي در جريان حاكميت دموكراتها در آذربايجان در ســال 1324ش، عليه حاكمان وابسته به شوروي در تبريز مبــارزه كرد، بهطوري كه طرح ترور او و برادر مجتهدش، سيداحمد نيز ريخته شــد. اما قبل از اجراي ترور، حكومت دموكراتها متلاشي شد و وي دوباره به وظايف ديني خود ادامه داد. آيتالله خسروشــاهي در راه ابلاغ احكام الهي و نشر انديشههاي ديني، بارها از طرف عمّال حكومت پهلوي در تبريــز مــورد آزاد و اذيت قرار گرفت، امــا همواره بر ســر ايمان و اعتقادش اســتوار ماند تا اينكه در بيستم آبان 1365ش در 84 سالگي وفات يافت.

■ 64قمري: يورش سپاهيان يزيد به مكه و اهانت به ساحت

مقدسمسجدالحرام

يزيدبن معاويــه در اواخر خلافــت نكبتبار خود در ســوم ربيعالاول سال 64ق براي ســركوبي عبداللهبن زبير، يكي از فرماندهانِ سپاه خود به نام حَصينبن نُمير را به مكه منوره فرستاد. در اين حمله، حرم امن الهي را محاصره كرد و بيتاللهالحرام را به منجنيق بســت. اين محاصره تا زماني كه خبر مرگ آن پليد به گوش حصين رسيد، ادامه داشت.

■ 2004ميلادي: درگذشت »ياسر عرفات« رئيس

تشكيلاتخودگردانفلسطين

محمدياســر عبدالرحمن عبدالرئوف القدوه الحســيني معــروف به ياســر عرفات در 4 آگوســت 1929 در قاهره به دنيــا آمد. عرفات پس از چندي رياســت كميته اجرايى ســازمان آزاديبخش فلسطين (ســاف) را برعهده گرفت و در طول سالهاي بعد بهعنوان نماينده ملت فلسطين شهرت يافت و با همين عنوان در ســازمان ملل و كشورهاي جهان حضــور پيدا كــرد. وي كه حدود چهل ســال داعيه رهبري مردم فلســطين را داشت، در كارنامه خود از جنگ چريكي و مبارزه طولاني با رژيم اشغالگر قدس تا سازش و تسليم در برابــر ايــن رژيم را ثبت كرد. عرفات ســرانجام پس از يــك دوره بيماري در 11 نوامبر 2004م در 75 ســالگي درگذشت و در رامالله مدفون شد.

■ 1619ميلادي: تولد »شارل لوبرن« نقاش برجسته فرانسوي

شارل لوبرن، نقاش برجســته فرانسوي در 11 نوامبر 1619م در پاريــس متولد شــد. وي »سرســراي بلور«و »تــالار جنــگ و صلح« را تزييــن كرد. اين نقاشــيها در زمان لويى چهاردهم انجام شــد و سپاه بزرگي از معماران، پيكرتراشــان، نقاشــان و تزيينكاران به سرپرســتي شارل لوبرن دســت بهكار شدند و شــكارگاه ساده سلطنتي را در بزرگترين پروژه ســاختمان آن عصر به كاخي زيبا تبديل كردنــد. از ديگــر آثار وي ميتــوان به هركول و اســبان ديومِــدِس و ورود لويى چهاردهم به دَن كرك اشــاره كرد. بسياري از آثار لوبرن در موزههاي مختلف جهان نگهداري ميشــوند، از جمله حدود 2هزار طراحــي از وي در موزه لوور فرانسه قرار دارد. شارل لوبرن سرانجام در 26 ژوئيه سال 1690م در 71 سالگي درگذشت.

■ 1829ميلادي: تولد »خورشيدجي كاما« ايرانشناس هندي

خورشيدجي رســتمجي كاما، از ايرانشناسان معروف پارســي هنــد و متخصــص در زبــان و ادبيــات پهلوي و خطشناس ميخي، در 11 نوامبر سال 1829م در شهر بمبئي هنــد به دنيا آمــد. وي پس از تكميــل تحصيلات مقدماتي خــود در هند، به اروپا ســفر كــرد و زبانهاي فرانســوي، آلمانــي، پهلــوي و اوســتايى و خط ميخــي را فراگرفت. كامــا در همين زمان، كار تطبيق گرامر و دســتور زبانهاي ايراني و سانســكريت را به انجام رســاند. وي همچنين در علوم عقلي جهان ايران باســتان، تبحــر فراواني يافت و به تدريــس پرداخت. كاما علاوهبر ادبيات، در علوم اجتماعي، گياهشناسي، شيمي و علم نجوم نيز مهارت داشت و بهعنوان يك سخنران زبردست از نفوذ كلام ويژهاي برخوردار بود. خورشــيدجي رســتمجي كاما ســرانجام در بيستم آگوست 1909م در 80 سالگي درگذشت.

■ 1952ميلادي: كشف واكسن ويروس فلج اطفال توسط

»جونس سالِك « پزشك آمريكايي

دكتــر جونــس ســالِك، پزشــك لهســتانيالاصل آمريكايى، پس از اتمام تحصيلات خود در رشــته پزشكي، بــه تحقيــق و مطالعــه در زمينــه باكتريهــا و ويروسها پرداخت. وي درصدد بــود تا ويروسها را در وضعي قرار دهد كه قادر نباشند موجب بيماري شوند، اما بتوانند پادتني ايجــاد كنند كه بهنحــوي مؤثر عليه بيماري قابل اســتفاده باشد. دكتر ســالك بدين ترتيب در يازدهم نوامبر 1952م واكسني تهيه كرد و آن را به اطفالي تزريق كرد كه بهنوعي فلج مبتلا شــده بودند و طبعاً بدنشــان در برابر اين بيماري مقاومت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.