هشدارهندبهشركتهاىهوايىدربارهخطرهواپيماهاىبوئينگ

TOURISM - - جهانسرا -

يك هفته پس از ســقوط يك هواپيماى جديد بوئينگ 737 مكس در اندونزى، ادارهكل حملونقل هوايى هند در اخطارى به دو شركت »جت ايرويز« و »اســپايس جت« از آنها خواست تا تمام هواپيماهاى جديــد بوئينــگ 737 مكس خود را بــراى اطمينان از نداشــتن نقص فنى كه ميتواند به كاهش شــديد ارتفاع منجر شود، بررسى كنند.

به گزارش ايرنا، شــبكه خبرى »اندىتىوى« در گزارشــى اعلام كرد: شركتهاى »جت ايرويز« و »اســپايس جت« تنها شــركتهاى هوايى در هند هســتند كه از اين نوع هواپيماها اســتفاده ميكنند. ادارهكل حملونقــل هوايــى هند عملكــرد 8 فروند بوئينگ 737 مكس متعلق به اين دو شــركت هندى را بررسى كرده است.

ســورش پرابو، وزيــر حملونقــل هوايى هند هفته گذشــته اعلام كرد كه پس از سقوط هواپيماى اندونزى، ادارهكل حملونقل هوايى موتورها و ساير مشكلات احتمالى اين نوع از هواپيماهاى مسافربرى را بررسى كرده است.

ادارهكل حملونقــل هوايى همچنين اعلام كرده است كه اگر مشكل اين هواپيماها رفع نشود، خدمه پــرواز براى كنترل آن با مشــكل روبــهرو خواهند شــد. اين مشــكل بوئينگ 737 مكس ميتواند به سقوط آزاد، كاهش شديد ارتفاع يا برخورد با زمين منجــر شــود. اداره فــدرال هواپيمايــى آمريــكا و شــركت بوئينــگ پــس از ســقوط يــك فرونــد هواپيمــاى بوئينگ 737 مكس و كشتهشــدن 189 مســافر آن، توصيههايى را براى جلوگيرى از بروز مشــكلات مشــابه در ســاير هواپيماها از اين مدل منتش ركردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.