تاخت گردشگري اسلامي بر اسب فناوري ديجيتال

TOURISM - - جهانسرا -

بهرهمندى گردشگران جوان مسلمان از اينترنت براى برنامهريزى ســفرهاى حلال با رشد چشــمگيرى مواجه شده و فناورىهاى ديجيتــال در آينــده كمك زيــادى به رونق گردشگرى اسلامي خواهد كرد.

به گزارش ايكنا، اســتفاده از اينترنت، رســانههاى اجتماعى و گوشىهاى هوشمند در كشــف مكانهــاى جديد گردشــگرى و رزرو جــا به جوانان كمــك زيادى مىكند. گزارش ســال 2018 از وضعيت جهانگردى مسلمانانجهان(2018 (نشانداده است كه ميزان پولى كه گردشگران مسلمان بهصــورت آنلايــن در حــوزه ســفر هزينه مىكنند، تا ســال 2026 به رقم 180ميليارد دلار در سال خواهد رسيد. فاضل بهارالدين، مدير اجرايى شــركت »كرسنت ريتينگ« از شــركتهاى فعال در زمينه گردشگرى حلال مىگويد: همه نســلها از فنــاورى ديجيتال استفاده مىكنند. با توجه به گسترش استفاده از روشهاى پرداخت آنلاين و ظهور نســل جديد جوانان مســلمان آشــنا به فناورىهاى روز، چشــمانداز اســتفاده از اينترنــت در توســعه بازار جهانگردى اســلامي مثبت به نظر مىرسد. مقاصد گردشگرى بايد اطمينان پيدا كنند كه پيــام آنها بهصورت آنلاين به گردشــگران مسلمان مىرســد. سال گذشته 131ميليون گردشــگر مســلمان بــه مقاصد مختلــف ســفر كردنــد. آمار نشــان مىدهد بيــش از 60 درصد از اين گردشــگران زير 30 ســال هســتند. دوش كــوادكار، معاون شركت آمريكايى خدمات مالى »مستركارد« در اينباره گفت: گردشــگران جوان مسلمان هنــگام برنامهريــزى براى ســفرهاى حلال بيــش از پيش از برنامههاى آنلاين اســتفاده مىكننــد. وى افــزود: گردشــگران جــوان مسلمان اكنون پيش از انتخاب مقصد و مسير سفر خود، وقت بيشترى را صرف جستوجو و مقايســه اطلاعات مىكننــد. به گفته وى، بازار گردشــگرى حــلال همچنــان يكى از سريعترين نرخهاى رشد را در بخش سفر در جهان دارد و مســلمانان در ســال 2017، ده درصد از كل جهانگردان را تشــكيل دادهاند. بنابــر آمار شــاخص جهانگردى مســلمانان جهــان ،(كلگــردشمالىبخش جهانگــردى اســلامي در ســال 2026 بــه 300ميليارد دلار در سال خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.