ساخت موزه ادبيات در كرهجنوبى

TOURISM - - جهانسرا -

نخســتين موزه ملى بــراى حمايت از ادبيــات كرهجنوبى به دســتور دولت اين كشور در شهر ســئول احداث خواهد شد. براى انتخاب و اختصاص سايتى به اين منظور 26 مكان در نظر گرفته شده بود و در نهايت اين منطقه انتخاب شد.

شهر كتاب پاجو و دهكده هنر، هر دو در شمالغرب سئول از ديگر مكانهايى بودند كه در اين فهرســت جاى داشــتند. در انتخاب اين مكان، در دســترسبودن و امكان تبادلات بينالمللى ادبى نيز مدنظر بوده است.

از ديگــر مراكــزى كــه نزديك اين ســايت قــرار دارند، مىتوان به موزه ســاوينا، گالرى هنر و مؤسسه ملى ترجمه آثار كلاسيك كره اشاره كرد. هزينه ساخت اين موزه تا سال 2022، 53/6ميليون دلار آمريكا برآورد شــده اســت. در اواخر ســال 2015 قانونى براى حمايت از ادبيات كره وضع شــد و ســاخت موزه از سال بعد در دستور كار قرار گرفت.

جمــعآورى، تحقيق و ارائه ميراث ادبى و اســناد اصلى و دستنوشــتههاى ادبى از كارهايى خواهــد بود كه در اين موزه صــورت خواهد گرفت. همچنين نمايشــگاه، آمــوزش و تجربه دست اول رويارويى با ادبيات براى علاقهمندان برگزار خواهد شد. به گفته وزير فرهنگ، ورزش و توريسم، براى ساخت اين موزه روند انتخابى طى شد كه مبتنىبر مذاكرات متعدد سرانجام به بهترين نتيجه رســيد و اين وزارتخانــه نهايت تلاش خود را مىكنــد تا بهترين موزه را بهعنوان هاب اصلى براى حمايت از

ادبيات كشور شكل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.