سوار بر اسب تا خانه بخت

TOURISM - - گردشگران -

در مازنــدران بعدازظهر عروســى، داماد به همراه فاميل و دوســتان براى آوردن عروس به طرف خانه عروس راه ميافتد. داماد از قبل اســبى را تزيين ميكند تا عروس را روى آن بنشــاند. وقتى به خانه عروس رســيدند، خانواده عروس با نقل و شــيرينى و دودكردن اسپند به اســتقبال آنها ميرود. پدر يا برادر عروس با شــال ســفيد يا سبز نانى را به كمر عروس مينشــانند به اين نيت كه اولين فرزندشــان پسر باشد و پســربچه ديگرى آيينهبهدست جلوى اســب عروس راه ميافتد. در بين راه دوســتان داماد بــا پاىكوبى و تيراندازى، در شــادمانى سهيم ميشــوند. گاهى نيز با گذاشتن مسابقه اسبدوانى بر زمان عروسى ميافزايند. وقتى كه به در خانه داماد رسيدند، داماد از اسب پياده ميشود، نارنج، انار يا ســيبى را در دست ميگيرد و به سمت عروس پرت ميكند. عروس بايد اين ميوه را بگيرد و ســپس آن را با هم بخورند. عروس ابتدا وارد خانه نميشود؛ مگر اينكه پدر داماد سكهاى يا يك رأس گاو يا زمينى را بهعنوان رونما يا پاناز به او بدهد. وقتى عروس وارد حياط خانه شــد، مادر و خواهران داماد اســپند دود ميكنند و نقل و نبات و شــيرينى بــه همراهان ميدهند. تمام مهمانان شــام را در خانه داماد ميخورند و پس از خوردن شــام آنجا را ترك ميكنند. تنها زنى به نام عروس مار همراه عروس ميماند. صبح روز بعد از عروســى، عروس بايد صبحانه را آماده كند و بــه خانواده داماد بدهد. خانواده داماد نيز لباس، پول و پارچهاى را بهعنوان خلعت به عروس ميدهند. ســه روز بعد از عروســى، عروس و داماد بهعنوان »ســلام به مادرزن«، به خانه عروس ميروند كه به آن »زن مار سلام« ميگويند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.