گردشگران بخشهاى بيشترى از قورىقلعه ر ا ميبينند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديرعامل شركت توســعه گردشگرى كرمانشاه گفت: در تلاشيم تا گردشگران در نوروز 98 بتوانند از فضاهاى جديدى در غار قورىقلعه بازديد كنند.

به گــزارش ايســنا، حامــد ســپهرى، قورىقلعه را يكــى از هفت غار ثبتملىشــده ايــران و از منابع زيستمحيطى نادر كشور خواند و اظهار كرد: با وجود اينكــه تاكنون حدود ســههزار متر از فضــاى اين غار توسط كاوشگران كشف شــده، اما در حال حاضر تنها 500 متر آن براى بازديد عموم آزاد اســت. وى تأكيد كــرد: از آنجايى كه قورىقلعه از نظر زيســتمحيطى اهميت زيادى دارد؛ لذا رعايت الزامات محيطزيســت و منابــع طبيعى مانع از آن شــده كــه ديگر بخشهاى غار مورد بازديد عموم قرار گيرد. مديرعامل شــركت توسعه گردشگرى كرمانشاه متذكر شد: در حال تعامل با اين دو نهاد هستيم تا راهكارى براى امكانپذيركردن بازديد گردشگران از ساير بخشهاى اين غار پيدا كنيم.

وى يادآور شــد: در اين راســتا طبق توافقى كه اخيــراً با يــك گروه مستندســاز انجــام دادهايم، مقرر شــده تا بهزودى از بخشهاى موردنظر فيلم و مســتند تهيــه كنند و راهكار بازديد عمــوم از اين فضاها را با محيطزيست و منابع طبيعى مورد بررسى قرار دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.